Lithium content in selected root vegetables against its contents in soil

Antoni Rogóż , Barbara Wiśniowska-Kielian , Monika Tabak

Abstract

In the first half of September 2003, 44 samples of cultivated root vegetables ie carrot, parsley, celery and beetroot at their consumption maturity, were collected from arable lands in the Miechowski county. Samples were gathered from the fields of considerable area (0.5–2.0 ha) vegetable cultivation. The collected plant material was subjected to dry mineralization, ash was dissolved in HNO3and obtained mineralizat was analysed. Soil samples were taken from the same locations as vegetables, from the depth of 0–25 cm. Basic physicochemical properties of the soil samples were determined by means of methods universally applied in agricultural chemistry. Total lithium content in the soils was determined after mineralization at a temperature of 450oC, then digestion with a mixture of acids (HClO4and HNO3) and dissolving in HCl. Content of this element soluble forms was determined after extraction with 0.1 mol·dm–3HCl solution. The total lithium content in the examined soils varied widely (2.79 to 12.20 mg· kg–1), with a geometric mean of 7.78 mg· kg–1. The content of the soluble forms of lithium extracted with 0.1 mol · dm–3HCl solution varied from 0.057 to 0.251 mg · kg–1, with a geometric mean of 0.119 mgLi ·kg–1. It was fund significant correlation between total lithium content and share of floatable fraction and colloidal clay in studied soils, as well as between content of soluble lithium forms and share of colloidal clay in soil. The lithium content in the vegetables varied depending on species and part of the plant. A geometric mean of lithium content in roots varied from 0.206 mgLi· kg–1(parsley) to 0.365 mgLi· kg–1(beetroot). Tops of vegetables contained 3–5 times more lithium than their roots. It was stated, that physicochemical properties of studied soils not uniformly affected lithium content in vegetables, what demonstrated values of simple correlation coefficients. Lithium content in roots of all vegetables and tops of beetroot and parsley depended on soluble forms of lithium content in soil.
Author Antoni Rogóż (FoAE / DoAaECh)
Antoni Rogóż,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Barbara Wiśniowska-Kielian (FoAE / DoAaECh)
Barbara Wiśniowska-Kielian,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Monika Tabak (FoAE / DoAaECh)
Monika Tabak,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
Other language title versionsZawartośc litu w wybranych warzywach korzeniowych na tle jego zawartości w glebie
Journal seriesEcological Chemistry and Engineering. A, ISSN 1898-6188, (B 11 pkt)
Issue year2013
Vol20
No11
Pages1359-1368
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwarzywa korzeniowe, gleba, zawartość litu
Keywords in Englishsoil, root vegetables, lithium content
Abstract in PolishW pierwszej połowie września 2003 r. na terenie powiatu miechowskiego pobrano 44 próbki warzyw korzeniowych, tj. marchwi, pietruszki, selera oraz buraka czerwonego. Próbki pobierano z pól o znaczącym areale (0,5–2,0 ha) uprawy warzyw z przeznaczeniem na cele konsumpcyjne. Zebrane próbki warzyw poddano mineralizacji na sucho, popiół roztworzono w HNO3, a uzyskane mineralizaty poddano analizie. Z tych samych miejsc, na których uprawiano warzywa korzeniowe, pobrano próbki glebowe z głębokości 0–25 cm. W próbach glebowych oznaczono podstawowe właściwości fizykochemiczne metodami standardowymi stosowanymi w chemii rolnej. Całkowitą zawartości litu w glebach oznaczono po ich wcześniejszej mineralizacji w temperaturze 450 oC, a następnie wytrawieniu w mieszaninie kwasów (HClO4i HNO3) i roztworzeniu w HCl. Zawartość rozpuszczalnych form tego pierwiastka oznaczono po ich wyekstrahowaniu roztworem HCl (0,1 mol· dm–3). Całkowita zawartość litu w badanych glebach wahała się w szerokim zakresie (2,79–12,20 mgLi · kg–1), a średnia geometryczna wynosiła 7,78 mgLi· kg–1. Natomiast zawartość rozpuszczalnych form litu wyekstrahowanych HCl o stężeniu 0,1 mol ·dm–3wahała się od 0,057 do 0,251 mgLi·kg–1(ze średnią geometryczną 0,119 mgLi ·kg–1). Stwierdzono istotną dodatnią korelacje pomiędzy całkowitą zawartością litu a zawartością części spławianych oraz iłu koloidalnego w badanych glebach, a także pomiędzy zawartością rozpuszczalnych form litu a zawartością iłu koloidalnego. Zawartość litu w zebranych warzywach była zróżnicowania w zależności od gatunku i organu rośliny. Średnia geometryczna zawartość litu w korzeniach wynosiła od 0,206 mgLi · kg–1 (pietruszka) do 0,365 mgLi· kg–1 (burak czerwony). Części nadziemne warzyw zawierały 3–5 razy więcej litu niż korzenie. Wykazano, że właściwości fizykochemiczne badanych gleb w niejednakowym stopniu wpływały na zawartość litu w warzywach, czego dowodzą wartości współczynników korelacji prostej. O zawartość litu w korzeniach wszystkich badanych warzyw oraz naci buraka i pietruszki decydowała zawartość rozpuszczalnych form litu w glebie. Ponadto zawartość litu w korzeniach marchwi oraz korzeniach i naci pietruszki zależała od całkowitej zawartość tego pierwiastka w glebie. Natomiast odczyn gleb nie miał istotnego wpływu na zawartość litu w organach badanych warzyw korzeniowych.
DOIDOI:10.2428/ecea.2013.20(11)124
URL http://tchie.uni.opole.pl/ece_a/A_20_11/ECE_A20%2811%29.pdf
Internal identifierWRE/2013/89
Languageen angielski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?