Influence of check dams on bed sediment in the Tenczyński stream

Karol Plesiński , Kamil Suder

Abstract

The aim of this research was to analyse an influence of check dams on granulometry of bed sediments in their impact area. Necessary data was obtained during field measurements carried out in May 2017. Sediment was collected using the Wolman’s method. Data collected through this method were used to determine granulometric curves, granulometric parameters and shapes of grains forming riverbed sediment in the region of the studied objects. Material and methods Sediment measurements were carried out below and above the check dams through the Wolman’s method. Grain size curves were then plotted, granulometric and sedimentological parameters were calculated. In addition, grain size and shape were determined using the Sneed and Folk methods. Results and conclusions The number of discoid grain pebbles increased below the dam in relation to the level above the dam. In the material collected below the dam there was a smaller number of spindle-shaped grains than in the material collected above the dam. Above the dam there are larger amounts of finer material than below. This may be related to the retention of even small grains of pebbles in the dam reservoir, in which flow velocity is lower than in the riverbed, thus depositing of carried material. On the other hand, in the lower station, due to the increased water flow velocity, small debris is washed away, and in the bottom of the bed only thick fractions are found.
Author Karol Plesiński (FoEEaLS / DoHEaG)
Karol Plesiński,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
, Kamil Suder (FoEEaLS)
Kamil Suder,,
- Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying
Other language title versionsWpływ zapór przeciwrumowiskowych na osady korytowe potoku Tenczyńskiego
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus, [Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus], ISSN 1644-0765, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol18
No1
Pages145-159
Publication size in sheets0.7
Article number13
Keywords in Polishzapora przeciwrumowiskowa, osady korytowe, parametry granulometryczne i sedymentologiczne, kształt otoczaków, Potok Tenczyński
Keywords in Englishcheck dam, bed sediment, granulometric parameters, pebbles shape, Tenczyński Stream
Abstract in PolishCelem publikacji jest analiza wpływu zapór przeciwrumowiskowych na granulometrię osadów korytowych w rejonie ich oddziaływania. Dane niezbędne do pracy pozyskano podczas pomiarów terenowych, które zostały zrealizowane w maju 2017 roku. Pobór rumowiska wykonano metodą Wolmana. Zebrane w ten sposób dane posłużyły do wyznaczenia krzywych granulometrycznych, ustalenia parametrów granulometrycznych oraz określenia kształtów ziaren tworzących rumowisko rzeczne w rejonie badanych obiektów. Materiał i metody Pomiary rumowiska realizowano poniżej oraz powyżej zapory przeciwrumowiskowej stosując metodę Wolmana. Następnie wykreślono krzywe uziarnienia, obliczono parametry granulometryczne i sedymentologiczne, takie jak: wskaźnik wysortowania Traska, stopień wysortowania Hanzena, wskaźnik różnoziarnistości Knoroza, wskaźnik jednostajności Kollisa, wysokość szorstkości, współczynnik szorstkości Manninga. Ponadto określono wielkość oraz kształt ziaren metodą Sneeda i Folka. Wyniki i wnioski We wszystkich miejscach poboru rumowiska materiał składał się głównie z ziaren o kształcie dyskoidalnym, stanowiły one od 36% do 54% wszystkich ziaren. Najmniej wystąpiło otoczaków o kształcie sferoidalnym, ich udział mieścił się w przedziale od 5% do 19%. Liczebność otoczaków o kształcie ziaren dyskoidalnym wzrastała poniżej zapory w stosunku do stanu powyżej zapory. W materiale pobranym poniżej zapory występowała natomiast mniejsza ilość ziaren o kształcie wrzecionowatym, niż w materiale pobranym powyżej zapory. Powyżej zapory występują większe ilości drobniejszego materiału niż poniżej. Może być to związane z zatrzymywaniem nawet drobnych ziaren otoczaków w zbiorniku zapory, w którym prędkość przepływu jest mniejsza niż w korycie rzecznym, tym samym powodując deponowanie niesionego materiału. Z kolei na stano- wisku dolnym, z powodu zwiększonych prędkości przepływu wody, drobne rumowisko jest wymywane, a w dnie koryta zostają tylko frakcje grubsze.
DOIDOI:10.15576/ASP.FC/2019.18.1.145
Languageen angielski
File
Influence of check dams on bed sediment in the Tenczyński stream 2,33 MB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?