Ocena stanu oraz identyfikacja zaburzeń procesów fluwialnych w korytach rzek karpackich

Andrzej Strużyński

Abstract

The current Polish Water Law requires adjustment and improvement of water quality. The assessment of the status of water is carried out mainly on the basis of biotic, physical and chemical parameters. Question about the quality of hydromorphological parameters does not appear when the state of flowing water is very good, and when it is good and average the result should be consistent with the other valorization. This approach is aimed at evaluating the effects and does not respond to the questions about reasons why good judgment is given for considered reach of the river. The current evaluation doesn’t indicate the stability of the ecosystem or trends the developing the future state. Do not be in such a situation, the useful life of the existing ecosystem or trends which may be in the future. An important element of the valuation is to determine the intensity of fluvial processes in the riverbed, and the possible dynamics of their changes. Hydromorphological pressures cause disturbances of hydrodynamic balance manifested by changes of the channel types, the channel incision and change the composition of the grain size distribution of the bed surface. This article attempts to indexation fluvial processes. The result can be used to accurately assess the current quality and possible changes in the mountain river beds.
Author Andrzej Strużyński (FoEEaLS / DoHEaG)
Andrzej Strużyński,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
Other language title versionsIdentification of the current state and fluvial processes disturbances in channels of Carpathian rivers
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus, [Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus], ISSN 1644-0765, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol12
No2
Pages117-130
Publication size in sheets0.65
Article number13
Keywords in Polishrzeki i potoki górskie, równowaga hydrodynamiczna, indeks formy korytowej, intensywność przepływu
Keywords in Englishrivers and mountain streams, hydrodynamic balance, channel form index, flow intensity
Abstract in PolishObowiązujące w Polsce prawo wodne wprowadza wymóg waloryzacji stanu i poprawy jakości wód. Ocenę stanu wód wykonuje się głównie na podstawie parametrów biotycznych i fizykochemicznych. Pytanie o jakość parametrów hydromorfologicznych nie pojawia się, gdy stan wód płynących jest bardzo dobry, a kiedy jest dobry i średni, ich wynik powinien być zgodny z pozostałymi waloryzacjami. Tego typu podejście nastawione jest na ocenę skutków i nie odpowiada na pytanie o przyczyny postawienia dobrej oceny danemu odcinkowi rzeki. Nie można w takiej sytuacji określić trwałości istniejącego ekosystemu ani tendencji, jakim może on podlegać w przyszłości. Ważnym elementem waloryzacji hydromorfologicznej jest określenie intensywności procesów fluwialnych w korycie rzeki oraz możliwej dynamiki ich zmian. Presje hydromorfologiczne powodują zaburzenia równowagi hydrodynamicznej objawiające się zmianami typu koryta, jego wcięciem oraz zmianą składu granulometrycznego uziarnienia dna. W artykule podjęto próbę waloryzacji procesów fluwialnych. Jej wynik może być zastosowany do dokładnej oceny aktualnej jakości i możliwych zmian w korytach rzek górskich.
URL http://www.acta.media.pl/pl/full/15/2013/000150201300012000020011700130.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/238
Languagepl polski
File
Ocena stanu oraz identyfikacja zaburzeń procesów fluwialnych w korytach rzek karpackich 614,17 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*4 (2016-03-31)
Additional fields
Oświadczenie o afiliacjiA.Strużyński - dołączone do publikacji
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?