Fertilization of spring wheat (Triticum aestivum L.) with compost of biodegradable waste versus cadmium, lead, nickel and nitrates contents in grain

Krzysztof Gondek , Małgorzata Koncewicz-Baran , Monika Mierzwa-Hersztek

Abstract

Research hypothesis adopted in the conducted experiments assumed that composted biodegradable waste used for fertilization should have a positive influence not only on spring wheat grain yield but also on its biological value. The investigations aimed at an assessment of the effect of fertilization with compost produced of biodegradable waste on the content of lead, cadmium, nickel and nitrates(V) in spring wheat grain. Spring wheat grain yield receiving mineral fertilizers was larger in the first year of research in comparison with the yield harvested on the fertilizer treatments where manure and compost were used. Residual effect of fertilization with manure and compost on spring wheat grain yield became apparent only in the third year of the research. Content of lead and nickel was higher in the wheat grain fertilized with manure and compost, whereas cadmium content was higher in grain from the object where exclusively mineral fertilizers were applied. Assessed content of the studied elements do not exclude the analysed grain from its use for animal feed. A lower content of nitrate nitrogen was determined in wheat grain (irrespectively of the year of the experiment) from the objects where manure and compost were applied in comparison with the exclusively mineral treatment.
Author Krzysztof Gondek (FoAE / DoAaECh)
Krzysztof Gondek,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Małgorzata Koncewicz-Baran (FoAaE / DoAaECh)
Małgorzata Koncewicz-Baran,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Monika Mierzwa-Hersztek (FoAE / DoAaECh)
Monika Mierzwa-Hersztek,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
Other language title versionsNawożenie pszenicy jarej (Triticum aestivum L.) kompostem z odpadów biodegradowalnych a zawartość kadmu, ołowiu i niklu oraz azotanów w ziarnie
Journal seriesEcological Chemistry and Engineering. A, ISSN 1898-6188, (B 11 pkt)
Issue year2013
Vol20
No7-8
Pages807-817
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkompost, pszenica jara, ołów, kadm, nikiel, azot azotanowy
Keywords in Englishcompost, spring wheat, cadmium, lead, nickel, nitrates nitrogen
Abstract in PolishW przeprowadzonych badaniach hipoteza badawcza zakładała, że stosując do nawożenia przekompostowane odpady biodegradowalne można oczekiwać ich korzystnego wpływu nie tylko na plon ziarna pszenicy jarej, ale także na jego wartość biologiczną. Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu nawożenia kompostem z odpadów biodegradowalnych na zawartość ołowiu, kadmu i niklu oraz azotanów(V) w ziarnie pszenicy jarej. Plon ziarna pszenicy jarej nawożonej nawozami mineralnymi w pierwszym roku badań był większy w porównaniu do plonu zebranego w obiektach, w których pszenicę nawożono obornikiem i kompostem. Następczy wpływ nawożenia obornikiem i kompostem na plon ziarna pszenicy jarej ujawnił się dopiero w trzecim roku badań. Zawartość ołowiu i niklu była większa w ziarnie pszenicy nawożonej obornikiem i kompostem, natomiast kadmu w ziarnie z obiektu, w którym zastosowano wyłącznie nawozy mineralne. Oznaczone zawartości badanych pierwiastków nie wykluczają użycia analizowanego ziarna do celów paszowych. Stwierdzono mniejszą zawartość azotu azotanowego w ziarnie pszenicy (niezależnie od roku badań) z obiektów, w których zastosowano obornik i kompost w porównaniu do obiektu, w którym pszenice nawożono wyłącznie mineralnie.
DOIDOI:10.2428/ecea.2013.20(07)074
URL http://tchie.uni.opole.pl/ece_a/A_20_7_8/ECE_A20%287-8%29.pdf
Internal identifierWRE/2013/82
Languageen angielski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?