Could geothermal water and energy use improve living conditions? Environmental effects from Poland

Anna Sowiżdżał , Anna Chmielowska , Barbara Tomaszewska , Agnieszka Operacz , Józef Chowaniec

Abstract

The issue of air pollution, resulting to a large extent from the use of fossil fuels for energy purposes, is one of the most serious environmental threats in several Polish cities, but also outside of them. The amount of pollutants emitted into the atmosphere translates into the living conditions of the inhabitants. The utilization of geothermal energy„ which is a renewable and ecological source of energy, brings noticeable improvement in the quality of atmospheric air, as evidenced by significant ecological effects achieved by working geothermal district heating plants. The paper presents results of comprehensive considerations focused on assessing the effects of utilization of geothermal water and energy in Poland. Issues related to the implementation of exploration works aimed at acquiring geothermal water resources, as well as environmental aspects of the use of geothermal waters and energy were discussed. The undertaken considerations have been directed at assessing whether the use of such a kind of renewable energy resources could have an impact on improving the living conditions of the local community,
Author Anna Sowiżdżał
Anna Sowiżdżał,,
-
, Anna Chmielowska
Anna Chmielowska,,
-
, Barbara Tomaszewska
Barbara Tomaszewska,,
-
, Agnieszka Operacz (FoEEaLS / DoSEaWM)
Agnieszka Operacz,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
, Józef Chowaniec
Józef Chowaniec,,
-
Other language title versionsCzy wody geotermalne oraz ich energia mogą poprawiać warunki życia lokalnej społeczności? Efekty środowiskowe z Polski
Journal seriesArchives of Environmental Protection, ISSN 2083-4772, e-ISSN 2083-4810, [0324-8461], (N/A 100 pkt)
Issue year2019
Vol45
No3
Pages109-118
Publication size in sheets0.5
Keywords in EnglishPoland, geothermal energy, environmental effects, geothermal water
ASJC Classification2300 General Environmental Science
Abstract in PolishProblem zanieczyszczenia powietrza, wynikający w dużej mierze z wykorzystania paliw kopalnych i do celów energetycznych, jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń środowiskowych w wielu miastach Po1ski, ale również poza nimi w mniejszych miejscowościach. ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przekłada się wprost na warunki życia mieszkańców. Wykorzystanie energii geotermalnej, która jest odnawialnym i ekologicznym źródłem energii, przynosi zauważalną poprawę jakości powietrza atmosferycznego, o czym świadczą znaczące efekty ekologiczne osiągane przez działające ciepłownie geotermalne. W pracy przedstawiono wyniki kompleksowych rozważań dotyczących oceny skutków wykorzystania wody i energii geotermalnej w Polsce. Omówiono zagadnienia związane z realizacją prac poszukiwawczych mających na celu pozyskanie zasobów wód geotermalnych, taka aspekty środowiskowe wykorzystania wód geotermalnych i energii. Podjęto rozważania ukierunkowane były na ocenę, czy wykorzystanie takiego rodzaju odnawialnych źródeł energii może mieć wpływ na poprawę warunków życia lokalnej społeczności.
Languageen angielski
Score (nominal)100
Score sourcejournalList
Publication indicators WoS Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 1.011; WoS Impact Factor: 2018 = 1.689 (2) - 2018=1.394 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?