Opracowanie i zastosowanie noweczesnego modelu danych przestrzennych dla stworzenia gminnej ewidencji zabytków

Tomasz Salata , Barbara Prus , Karol Król

Abstract

This paper presents a historical monuments inventory and developing of the address cards in order to create a municipal monuments register of Tomice mu- nicipality, in Wadowice province. Developing municipal records of historical monuments has become the duty of local government after the entry of the Act of 2010 - protection of monuments. In addition, inventory of monuments and their protection requires legislation, related with the conduct planning and spatial pol- icy in the municipality. The work was based on information provided by regional conservation, Municipal Self-government Tomice, and mostly on interview, in which the records were verified actuality owned landmarks, supplemented with additional informa- tion, including photos, description of the monument and its technical condition, the coordinates in the current reference system
Author Tomasz Salata (FoEEaLS / DoSPaLA)
Tomasz Salata,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
, Barbara Prus (FoEEaLS / DoSPaLA)
Barbara Prus,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
, Karol Król (FoEEaLS / DoSPaLA)
Karol Król,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
Other language title versionsDevelopment and implementation of modern model of data for the creation of municipal records of monuments
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 5 pkt)
Issue year2012
Vol2
No1
Pages41-52
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishgminna ewidencja zabytków, karta adresowa zabytku, system informacji przestrzennej
Keywords in Englishmunicipal monuments register, monument card address, spatial information system
Abstract in PolishArtykuł przedstawia zagadnienie inwentaryzacji zabytków nieruchomych oraz opracowanie kart adresowych w celu stworzenia gminnej ewidencji zabytków w gminie Tomice, w powiecie wadowickim w woj. małopolskim. Utworzenie gminnej ewidencji zabytków stało się obowiązkiem samorządów gminnych po wejściu w życie ustawy z 2010r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków. Ponadto, ewidencjonowania zabytków oraz ich ochrony wymaga ustawodawstwo związane z prowadzeniem polityki planistyczno-przestrzennej na terenie gminy. Praca powstała w oparciu o informacje przekazane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Urząd Gminy Tomice, a przede wszystkim o wywiad te-renowy, w ramach którego zweryfikowano aktualność posiadanej ewidencji zabyt-ków, uzupełniono o dodatkowe informacje, w tym zdjęcia, opis zabytku, stanu technicznego, współrzędne w obowiązującym układzie odniesienia.
URL http://www.infraeco.pl/pl/art/a_16518.htm?plik=1130
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?