Wpływ nawożenia azotem i siarką na plonowanie i skład chemiczny ziarna kukurydzy. Część 1. Wielkość i komponenty plonu ziarna kukurydzy

Andrzej Lepiarczyk , Barbara Filipek-Mazur , Monika Tabak , Andrzej Joniec

Abstract

The research, the aim of which was to determine maize grain crop yield and its components depending on doses of fertilizers containing nitrogen and sulphur, was conducted in the years 2008–2010 as a strict experiment set up at the Experimental Station of the Department of Agrotechnology and Agricultural Ecology, University of Agriculture in Krakow-Mydlniki. The field experiment was carried out on brown soil of good wheat complex. Presented results refer to one-factor experiment set up using randomized block method in four replications. Maize cultivar, PR39F58, produced by PIONEER company and described as medium late, was used for the experiment. The whole phosphorus (60 kg P∙ha-1) and potassium (100 kg K∙ha-1) fertilizer doses were applied pre-sowing, whereas nitrogen fertilizer doses (160 and 120 kg N∙ha-1) were divided and used pre-sowing (40%) and as top dressing (60%).Maize cobs were harvested at full grain maturity in the first decade of October. Number of cobs per area unit was determined. Grain crop yield was assessed by converting it into 15% moisture. Grain samples were collected to determine a thousand grain weight. The grain moisture was assessed by “dryer” method, the thousand grain weight was determined and average number of grains per cob was estimated. A significant effect of both the type of fertilizer and its dose was stated. In many cases an application of a fertilizer containing 26% N in nitrate and ammonium forms as well as 13% S in sulfate form yielded better productive results than the other compared fertilizers. It was demonstrated that the use of that fertilizer in a lower dose (120 kg N∙ha-1) resulted in similar productive effects as the use of 160 kg N∙ha-1 in a form of the two other tested fertilizers (ammonium nitrate and a fertilizer containing 10% N in ammonium form and 14% S in sulphate form).
Author Andrzej Lepiarczyk (FoAE / DoAaAE)
Andrzej Lepiarczyk,,
- Department of Agrotechnology and Agricultural Ecology
, Barbara Filipek-Mazur (FoAE / DoAaECh)
Barbara Filipek-Mazur,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Monika Tabak (FoAE / DoAaECh)
Monika Tabak,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Andrzej Joniec (FoAE / DoAaAE)
Andrzej Joniec,,
- Department of Agrotechnology and Agricultural Ecology
Other language title versionsEffect of nitrogen and sulphur fertilization on yield and chemical composition of maze grain. Part 1. Maize grain crop yield and its components
Journal seriesFragmenta Agronomica, ISSN 0860-4088, (B 12 pkt)
Issue year2013
Vol30
No3
Pages115-122
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkukurydza, nawożenie azotem i siarką, plon
Keywords in Englishmaize, nitrogen and sulphur fertilization, yield
Abstract in PolishBadania, których celem było określenie wielkości plonu ziarna kukurydzy i kształtowania się jego komponentów w zależności od stosowanych dawek nawozów zawierających azot i siarkę, prowadzono w latach 2008–2010 w ścisłym doświadczeniu założonym w Stacji Doświadczalnej Katedry Agrotechniki i Ekologii Rolniczej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie-Mydlnikach. Doświadczenie polowe realizowano na glebie brunatnej właściwej, zaliczanej do kompleksu pszennego dobrego. Prezentowane wyniki dotyczą jednoczynnikowego doświadczenia założonego metodą losowanych bloków w czterech powtórzeniach. Rośliną testową była kukurydza firmy PIONEER – odmiana PR 39F58 określana jako średniopóźna. Dawki nawozów fosforowych (60 kg P∙ha-1) i potasowych (100 kg K∙ha-1) zastosowano w całości przedsiewnie, natomiast dawki nawozów azotowych (120 i 160 kg N∙ha-1) zostały podzielone i zastosowane przedsiewnie (40%) i pogłównie (60%). Zbioru kolb dokonano w fazie dojrzałości pełnej ziarna, w pierwszej dekadzie października. Oznaczono liczbę kolb na jednostce powierzchni, plon ziarna, masę tysiąca ziaren i liczbę ziaren w kolbie. Stwierdzono istotny wpływ zarówno rodzaju zastosowanego nawozu, jak i jego dawki. W wielu przypadkach zastosowanie nawozu zawierającego 26% N w formie azotanowej i amonowej oraz 13% S w formie siarczanowej dawało lepsze efekty produkcyjne niż zastosowanie innych porównywanych nawozów. Wykazano, że zastosowanie obniżonej dawki (120 kg N∙ha-1) tego nawozu dawało podobne efekty produkcyjne jak zastosowanie 160 kg N∙ha-1w formie innych testowanych nawozów (saletry amonowej i nawozu zawierającego 26% N w formie azotanowej i amonowej oraz 13% S w formie siarczanowej).
URL http://www.up.poznan.pl/pta/pdf/2013/FA%2030(3)%202013%20Lepiarczyk.pdf
Internal identifierWRE/2013/14
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?