Changes in the quality of shallow groundwater in agriculturally used catchment in the Wiśnickie Foothills (Southern Poland)

Anna Bojarczuk , Ewelina Jelonkiewicz , Łukasz Jelonkiewicz , Anna Lenart-Boroń

Abstract

The aim of this study was to examine the changes in the chemical composition of shallow groundwater and its quality that have occurred in the last decade in an agriculturally used, heavily populated and characterized by a complex geological structure, catchment of the Stara Rzeka river, located in the fl ysch part of the Outer Carpathians. Water samples were collected during 2013 from 19 still operating wells. Analyses of pH, electrolytic conductivity and chemical composition by ion chromatography were conducted. The obtained results were compared with the results of studies conducted in 2003 for the same wells. The quality of groundwater and its suitability for consumption was assessed based on the regulations currently existing in Poland. 21% of the wells still do not meet the requirements for drinking water in terms of at least one component. However, there was a decrease in the concentration of mineral forms of nitrogen and phosphorus in most of the wells and their mean concentration as compared to 2003 was reduced. In terms of physical and chemical characteristics groundwater of this region is typical of the hypergenic zone of the temperate climate. The highest concentrations were observed for Ca2+ and HCO3 - ions, while K+ and Cl- were characterized by the largest variability. Principal Component Analysis (PCA) demonstrated that the factors determining the quality and chemical composition of the analyzed waters include the composition of bedrock (mineralogy of the rock environment) and human economic activity, and that they have not been signifi cantly changed over the past decade.
Author Anna Bojarczuk
Anna Bojarczuk,,
-
, Ewelina Jelonkiewicz
Ewelina Jelonkiewicz,,
-
, Łukasz Jelonkiewicz
Łukasz Jelonkiewicz,,
-
, Anna Lenart-Boroń (FoAaE / DoM)
Anna Lenart-Boroń,,
- Department of Microbiology
Other language title versionsZmiany jakości płytkich wód poziemnych w użytkowanej rolniczo zlewni na Pogórzu Wiśnickim (Południowa Polska)
Journal seriesArchives of Environmental Protection, ISSN 2083-4772, e-ISSN 2083-4810, [0324-8461], (N/A 100 pkt)
Issue year2019
Vol45
No1
Pages19-25
Publication size in sheets0.5
Keywords in Englishwater quality, water pollution, wells, multivariate statistical methods
ASJC Classification2300 General Environmental Science
Abstract in original language Celem opracowania jest zbadanie zmian składu chemicznego płytkich wód podziemnych i ich jakości jakie zaszły w ostatnim dziesięcioleciu w użytkowanej rolniczo, silnie zaludnionej, cechującej się skomplikowaną budową geologiczną zlewni Starej Rzeki, położonej we fl iszowych Karpatach Zewnętrznych. W 2013 roku z 19 nadal użytkowanych studni pobrano próbki wody i poddano je analizie pH, przewodnictwa elektrolitycznego właściwego oraz składu chemicznego metodą chromatografi i jonowej. Uzyskane wyniki porównano z wynikami badań z 2003 roku dla tych samych studni. Jakość wody podziemnej i jej przydatność do spożycia przez ludzi oceniono na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów. 21% studni nadal nie spełnia wymogów stawianych wodzie do picia w zakresie przynajmniej jednego składnika, jednakże zaobserwowano spadek stężenia mineralnych form azotu i fosforu w większości studni oraz zmniejszenie się ich stężenia średniego w stosunku do 2003 r. Pod względem cech fi zycznych i chemicznych wody podziemne tego regionu są typowe dla strefy hipergenicznej klimatu umiarkowanego. Najwyższe stężenia miały jony Ca2+ i HCO3 - , a najwyższą zmiennością cechowały się natomiast jony K+ i Cl- . Analiza składowych głównych (PCA) dowiodła, że czynnikami decydującymi o jakości i składzie chemicznym wód są skład podłoża skalnego oraz gospodarcza działalność człowieka i nie uległy one znaczącym zmianom w minionym dziesięcioleciu.
DOIDOI:10.24425/aep.2019.126420
URL http://journals.pan.pl/Content/110326/PDF/Changes+in+the+quality+of+shallow+groundwater+in+agriculturally+used+catchment+in+the+Wi%C5%9Bnickie+Foothills+%28Southern+Poland%29.pdf?handler=pdf
Internal identifierWRE/2019/40
Languageen angielski
Score (nominal)100
Score sourcejournalList
Publication indicators WoS Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 1.011; WoS Impact Factor: 2018 = 1.689 (2) - 2018=1.394 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?