Klasyfikacja pokrycia terenu metodą OBIA z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych RapidEye

Piotr Wężyk , Anna Wójtowicz-Nowakowska , Marcin Pierzchalski , Jakub Mlost , Piotr Szwed

Abstract

Parallel with the development of remote sensing and high resolution satellite images major challenge for modern research has become almost to automate the classification of the data obtained. One of the most rapidly developing methods for automatic classification is object-oriented image analysis (OBIA, Object Based Image Analysis). The aim of the present study was to use the OBIA method to create the current land cover map which is part of the documentation necessary for new water power-station on the middle part of Vistula river. In this paper the RapidEye satellite images (5 spectral bands, two in the NIR range) covering an area of about 5 300 km2 and eCognition Developer (TRIMBLE) software were used. As a result of the analysis and land cover map was obtained, represented by 29 classes. The largest area is covered by agricultural land (59.5%; arable land – 35.52%) and forests (29.1%; mainly coniferous 21.4%), reflecting the rural – forestry character of the area. Analysis of the accuracy of the obtained results has shown that the OBIA method gives quite good results (Kappa coefficient equal to 0.8) for land cover mapping of central part of Poland based on the RapidEye imageries.
Author Piotr Wężyk (FoF / IoFRM / DoFDGaEoF)
Piotr Wężyk,,
- DEPARTMENT OF FOREST DEVICES, GEOMATICS AND ECONOMICS OF FORESTRY
, Anna Wójtowicz-Nowakowska
Anna Wójtowicz-Nowakowska,,
-
, Marcin Pierzchalski (FoF / IoFRM / DoBaPoF)
Marcin Pierzchalski,,
- DEPARTMENT OF BIOMETRY AND PRODUCTION OF FOREST
, Jakub Mlost
Jakub Mlost,,
-
, Piotr Szwed
Piotr Szwed,,
-
Other language title versionsLand cover mapping based on OBIA of RapidEye satellite data
Journal seriesArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, ISSN 2083-2214, e-ISSN 2391-9477, [2391-9477], (B 4 pkt)
Issue year2012
Vol23
Pages489-500
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishwysokorozdzielcze zobrazowania satelitarne RapidEye, analiza obiektowa obrazu (OBIA), segmentacja, eCognition, pokrycie terenu
Abstract in PolishWraz z rozwojem teledetekcji i wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych istotnym wyzwaniem dla współczesnych badań stało się zautomatyzowanie procesu klasyfikacji pozyskiwanych danych. Jedną z bardzo szybko rozwijających się metod automatycznej klasyfikacji jest analiza obiektowa obrazu (OBIA, ang. Object Based Image Analysis). Celem pracy było wykorzystanie metody OBIA w przygotowaniu aktualnej mapy pokrycia terenu będącej ważnym elementem dokumentacji niezbędnej dla studium uwarunkowań budowy nowej hydroelektrowni na środkowym odcinku Wisły. W pracy wykorzystano wysokorozdzielcze zobrazowania satelitarne RapidEye (5 kanałów spektralnych, w tym dwa w zakresie NIR) pokrywające obszar około 5.300 km2 oraz oprogramowanie eCognition (TRIMBLE Geospatial) a także warstwy informacyjne GIS. W wyniku przeprowadzonych analiz uzyskano mapę pokrycia terenu reprezentowaną przez 29 klas. Największą powierzchnię terenu badań zajmują obszary użytkowane rolniczo (59.5%, z czego 35.5% grunty orne) oraz lasy (29.1%, z czego 21.4% drzewostany iglaste), co świadczy o charakterze tej jednostki fizjograficznej. Analiza dokładności uzyskanych wyników wykazała, iż metoda OBIA daje bardzo dobre rezultaty (współczynnik Kappa równy 0.8) w daleko zautomatyzowanym procesie generowania aktualny map pokrycia terenu dla obszarów centralnej Polski na podstawie obrazów satelitarnych RapidEye.
Languagepl polski
Score (nominal)4
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?