Chemical composition of lentil (Lens culinaris Medik.) cultivated in chemically polluted soils

Jacek Antonkiewicz , Czesława Jasiewicz

Abstract

The work has presented results of research conducted as a strict pot experiment to examine chemical composition of lentil. The contents of investigated elements in the lentil was highly diversified and ranged as follows: [formula]. The permissible contents of the heavy metals in fodder are as follows: [formula]. The data of Fe and Mn concentrations in the studied lentil considerably exceeded the nutritionalstandards. According to the literature good quality pasture sward should contain in kg of d.m. at least 3 g P; 17 g K; 7 g Ca; 2 g Mg and 1.5 g Na. Considering animal nutritional needs for the above mentioned elements it was found that only Ca and P lentil content was sufficient. On the other hand the concentrations of the other macroelement in the lentil was unfavourable while considering nutritional requirements. The contents of the above mentioned elements depended also on the investigated plant indicator part. The greatest amounts of K, Ca, P and Mg were registered in the aerial parts, whereas those of Cr, Fe, Mn and Na in the lentil roots.
Author Jacek Antonkiewicz (FoAaE / DoAaECh)
Jacek Antonkiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Czesława Jasiewicz (FoAE / DoAaECh)
Czesława Jasiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
Other language title versionsSkład chemiczny soczewicy(Lens culinaris Medik.) uprawianej w warunkach gleb zanieczyszczonych chemicznie
Journal seriesChemia i Inżynieria Ekologiczna, ISSN 1231-7098, (KBN 2 pkt)
Issue year2003
Vol10
No9
Pages841-847
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsoczewica; plon; zawartość; stosunki
Keywords in Englishlentil; yield; content; ratio
Abstract in PolishW ocenie warunków produkcji współczesnego rolnictwa wielkość plonów roślin jest istotnym wskaźnikiem, ale nie jedynym. Ilość uzyskiwanej biomasy powinna ściśle korelować z jej jakością. Zagadnienie to jest szczególnie istotne w warunkach gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Błędem jest niestosowanie na glebie zanieczyszczonej żadnej uprawy roślin. Wówczas taka gleba staje się nieużytkiem, stanowiącym zagrożenie dla wód podziemnych i cieków wodnych. W takich warunkach niezmiernie istotny jest dobór odpowiednich gatunków roślin, uwzględniający wrażliwość na poziom zanieczyszczenia gleby, a także kierunek i możliwość utylizacji pozyskanej biomasy. Ze względu na małe wymagania glebowe i dużą wartość dietetyczną soczewicy istnieje potrzeba rozszerzenia jej uprawy w kraju. Celem badań była ocena wpływu zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi na zawartość Cr, Fe, Mn, P, Mg, K, Na i Ca w soczewicy. Badania przeprowadzono w 2001 r. w warunkach doświadczenia wazonowego. Schemat doświadczenia obejmował 5 obiektów (każdy w czterech powtórzeniach): obiekt kontrolny (bez dodatku metali ciężkich) i 4 obiektów zawierających wzrastające dawki metali ciężkich. Metale ciężkie zastosowano w formie wodnych roztworów soli: [wzór]. Do doświadczenia wykorzystano glebę mineralną o składzie granulometrycznym pyłu ilastego. Najwyższy poziom zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi wynosił: [wzór] gleby. Okres wegetacji soczewicy jadalnej wynosił 58 dni. Po zebraniu roślin określono ilość plonu części nadziemnych i korzeni. Następnie próbki roślin poddano mineralizacji na sucho w piecu muflowym w temp. 450°C. Zawartość Cr, Fe, Mn i P oznaczono metodą ICP-EAS (atomowa spektrofotometria emisyjna z indukcyjnie wzbudzoną plazmą), a Mg, K, Na i Ca - metodą ASA. Ilość plonu soczewicy w badanych kombinacjach doświadczenia uwarunkowana była poziomem zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi. Spadek plonu (części nadziemnych i korzeni) soczewicy w odniesieniu do obiektu kontrolnego wynosił od 18,57 do 44,64%. Zawartość badanych pierwiastków w soczewicy była bardzo zróżnicowana i wahała się w granicach w przypadku chromu: [wzór]. Liczby graniczne dopuszczalnej zawartości w paszy wynoszą [wzór]. Zawartość Fe i Mn w badanej soczewicy znacznie przekraczają normy żywieniowe. Z informacji naukowych wynika, że dobra ruń pastwiskowa winna przynajmniej zawierać [wzór]. Uwzględniając potrzeby żywieniowe zwierząt na te pierwiastki stwierdzono, że jedynie zawartość Ca i P w soczewicy była wystarczająca. Natomiast zawartość pozostałych makroelementów w soczewicy była niekorzystna z punktu widzenia potrzeb żywieniowych. Zawartość wyżej wymienionych pierwiastków zależała także od części wskaźnikowej badanej rośliny. Największe ilości K, Ca, P i Mg zarejestrowano w częściach nadziemnych, a Cr, Fe, Mn i Na w korzeniach soczewicy.
Languageen angielski
Score (nominal)2
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?