Atrakcyjność turystyczna obszarów chronionych a różnorodność biologiczna owadów polan reglowych w Gorczańskim Parku Narodowym

Tomasz Skalski , Wojciech Maciejowski , Renata Kędzior , Paweł Armatys , Jan Loch

Abstract

One of the most important touristic attractions of Gorce National Park is its mountain meadows. They significantly enrich the high biological diversity as well as create pasture culture landscape, developing since 15th century. The aim of the study was to show if the spatio-temporal parameters of mountain meadows determine biological diversity. Beetles belonging to families: Carabidae and Curculionidae were chosen as a model group. The nestedness analysis showed ordered structure of both examined assemblages. The order of maximally packed assemblages depends on area and isolation. Stepwise multiple regression indicated that species richness and diversity is positively correlated to area and time of mountain meadow origin. Three parameters which significantly influenced on biological diversity were positively correlated with landscape value of attraction of investigated mountain meadows. Active protection of large mountain meadows is able to maintain landscape and biodiversity variation and preserve good scenic points for tourists.
Author Tomasz Skalski
Tomasz Skalski,,
-
, Wojciech Maciejowski
Wojciech Maciejowski,,
-
, Renata Kędzior (FoEEaLS / DoECaAP)
Renata Kędzior,,
- Department of Ecology, Climatology and Air Protection
, Paweł Armatys
Paweł Armatys,,
-
, Jan Loch
Jan Loch,,
-
Other language title versionsTouristic value of protected areas and biological diversity of insects on mountain meadows in Gorce National Park
Journal seriesStudia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, ISSN 1509-1414, (B 5 pkt)
Issue year2011
No3 (28)
Pages101-109
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishPolany reglowe, fragmentacja, Carabidae, Curculionidae, metoda zagnieżdżeń kulturowy
Keywords in EnglishMountain meadows, fragmentation, Carabidae, Curculionidae, nestedness, culture pastures
Abstract in PolishWażny walor turystyczny Gorczańskiego Parku Narodowego stanowią polany reglowe. Wpływają bowiem na wielkie zróżnicowanie fauny i flory, kształtują także krajobraz kulturowy, związany z rozwijającą się od połowy XV w. gospodarką pasterską. Celem pracy było sprawdzenie, czy parametry struktury przestrzennej i czasowej polan reglowych wpływają na różnorodność biologiczną występujących tam organizmów. Jako grupy modelowe wybrano chrząszcze z rodzin biegaczowatych Carabidae i ryjkowcowatych Curculionidae. Analiza nestedness wskazuje na uporządkowany charakter zgrupowań obu grup, gdzie maksymalne uporz¹dkowanie zgrupowań zależy przede wszystkim od powierzchni polan i stopnia ich izolacji. Regresja wieloraka krokowa wsteczna wskazała, że bogactwo i różnorodność gatunkowa zwiększa się wraz z powierzchnią oraz wiekiem polany. Trzy parametry łąk, wysokość n.p.m., powierzchnia, oraz wiek polany, a więc parametry które w istotny sposób wpływają na różnorodność biologiczną badanych grup zwierząt, były pozytywnie skorelowane z wartościami walorów krajobrazowych badanych polan. Aktywna ochrona dużych polan zapewni więc duże zróżnicowanie krajobrazowe, jak też zachowanie doskonałych punktów widokowych. Przyczyni się jednoczenie do zachowania większości gatunków charakterystycznych dla polan i znacząco wzbogaci różnorodność biologiczną regionu.
URL http://cepl.sggw.pl/sim/pdf/sim28_pdf/sim28_16_Skalski_i_in.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?