Ocena warunków hydrogeologicznych oraz identyfikacja zagrożeń ze strony gospodarki dla stanowiska Primula farinosa w Beskidzie Sądeckim

Janusz Gołąb

Abstract

Primula farinosa position is the only area in Poland where this plant occurs native. This area has status of Nature 2000. The work contains chosen physical properties of soil in the area of Primula appearing, and also at surrounding area. On this base possibilities, conditions and a scope of performing engineering works and works associated with acquiring wood in the precinct were determined for the station. Presence of clayey soils was identified, with pour ability of the filtration (from 2.95 ÷ 5.60 m·per twenty-four hours). Soil inside the station is marked by a quite large content of organic parts (to c 30%). Outside the station contents of organic parts isn’t large (to c 10%). To preserve stability of the hydrological conditions of the station it is crucial to remain the continuity of soil cover layer at this area and at area situated above. Therefore in this area a prudent forest management is proposed, skidding of wood using additional resources minimizing damages of the soil cover layer, reclamation of tracks after skidding of wood, discontinuing engineering work associated with excavations, and proper surface draining of already existing roads.
Author Janusz Gołąb (UAK)
Janusz Gołąb,,
- University of Agriculture in Krakow
Other language title versionsAn assessment of the hydrogeologic conditions and identification of economic threats to the Primula farinosa position in Sadecki Beskid
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol4
No1
Pages181-193
Publication size in sheets0.6
Keywords in PolishNatura 2000, Primula farinosa, warunki hydrogeologiczne, drogi leśne, zrywka drewna, drenaż
Keywords in EnglishNatura 2000, Primula farinosa, hydrogeologic conditions, forest roads, skidding of wood, drainin
Abstract in PolishStanowisko Primula farinosa jest jedynym w Polsce obszarem, na którym ta roślina występuje. Położone jest w południowej części Beskidu Sądeckiego. Teren ten posiada status obszaru Natura 2000. W pracy badano wybrane właściwości fizyczne gruntów w obszarze występowania Primuli, oraz w terenie przyległym. Określano na tej podstawie możliwości, warunki i zakres wykonywania prac inżynierskich oraz prac związanych z pozyskaniem drewna w terenie przyległym do stanowiska. Stwierdzono obecność gruntów ilastych, o słabej zdolności filtracji (od 2,95÷5,60 m·doba-1). Grunty wewnątrz stanowiska cechują się dość dużą zawartością części organicznych (do ok. 30%). Poza stanowiskiem zawartość części organicznych jest niewielka (do ok. 10%). Dla utrzymania stabilności warunków hydrologicznych stanowiska bardzo ważne jest zachowanie ciągłości pokrywy glebowej na jego obszarze, oraz na obszarze leżącym powyżej. Dlatego w tym terenie proponuje się rozważną gospodarkę leśną, zrywkę drewna z użyciem dodatkowych środków minimalizujących uszkodzenia wierzchniej warstwy gleby, rekultywację śladów po zrywce drewna, zaniechanie robót inżynierskich związanych z wykopami, oraz odpowiednie odwodnienie powierzchniowe dróg już istniejących.
URL http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-8cc91bb8-449a-404a-8968-1a2cddba2bfa
Internal identifierWL/7/5
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?