Wpływ nawożenia mineralnego na zawartość i pobranie makroelementów przez koniczynę łąkową (Triforium pratense L.)

Jacek Antonkiewicz , Adam Radkowski , Czesława Jasiewicz

Abstract

The studies aimed at assessing chemical composition of red clover fertilized with mineral fertilizers. Field experiment comprised five treatments: control, Ca, PK, PK -I- Ca and NPK + Ca treatment. Red clover was utilised twice a year. Dry matter content was assessed in a dryer at 105°C. On the basis of dry matter contents in hay the dry matter yields were calculated. After mineralization of samples, K, Ca and Na concentrations were assessed by photometric (flame)method and P and Mg in a colorimeter method. The investigations were carried out in 1999-2000 on faded soil developed from loess. The effects of liming, PK and NPK fertilisation on red clover productivity were estimated in two years of its full utilisation - except the year when it was undersown in a protective crop, i.e. winter rye. Dry matter yields in the second year of utilisation were only by 11% smaller than in the first year. According to scientific information the good quality fodder should contain at least 3.0 g P, 17.0 g K, 7.0 g Ca, 2.0 g Mg and 1.5 g Na. The tested elements concentrations in red clover ranged as follows: 2.62-3.75 g P; 19.96-28.03 g K; 7.27-12.53 g Ca; 1.89-2.65 g Mg; 0.50-0.84 g Na-kg-i s.m. Among the applied treatments only liming stunuleted the dry matter production. Mg, Ca, K and P concentrations in dry matter of the meadow sward were considered optimal, while Na content was too low. The results indicate that the applied mineral fertilizers mineral widened the K : Na, Ca : P, Ca : Mg ratios, but narrowed that of K : (Ca + Mg), K : Mg, K : Ca. The values of K : Na, Ca : P, Ca : Mg ratios in the red clover fertilized with mineral fertilizers did not fall within the limits assumed as safe for ruminant fodder.
Author Jacek Antonkiewicz (FoAaE / DoAaECh)
Jacek Antonkiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Adam Radkowski (FoAE / IoPP)
Adam Radkowski,,
- Institute of Plant Production
, Czesława Jasiewicz (FoAE / DoAaECh)
Czesława Jasiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
Other language title versionsThe influence of mineral fertilization on the macroelements content and uptake by red clover (Trifolium pratense L.)
Journal seriesZeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, ISSN 0084-5477, (0 pkt)
Issue year2003
No494
Pages27-34
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishnawożenie mineralne, wapnowanie, koniczyna łąkowa, zawartość, pobranie, makroelementy
Keywords in Englishmineral fertilization, liming, red lover, content, uptake, macroelements
Abstract in PolishCelem podjętych badań była ocena składu chemicznego koniczyny łąkowej nawożonej nawozami mineralnymi. Doświadczenie polowe, obejmowało pięć obiektów nawozowych, tj.: kontrola, Ca, PK, PK -F Ca i NPK + Ca. Koniczynę w czystym siewie użytkowano 2-kośnie. W próbkach zielonki oznaczono zawartość suchej masy metodą suszarkową w temperaturze 105°C. Na podstawie zawartości suchej masy w sianie obliczono plony suchej masy. Po mineralizacji próbek siana oznaczono zawartość K, Mg, Ca i Na metoda fotometrii płomieniowej, P kolorymetrycznie metodą wanadowo-molibdenową. Badania przeprowadzono w latach 1999-2000 na glebie płowej wytworzonej z lessu. Oceniano w nich wpływ wapnowania, nawożenia PK i PKN na produkcyjność koniczyny łąkowej w dwóch latach pełnego użytkowania - poza rokiem jej wysiewu w roślinę ochronną, którą było żyto ozime. Zbiory suchej masy w drugim roku użytkowania były mniejsze niż w pierwszym tylko o 11%. Spośród stosowanego nawożenia tylko wapnowanie dodatnio wpłynęło na produkcję suchej masy. Pasza dobrej jakości powinna w przeliczeniu na suchą masę zawierać przynajmniej 3,0 g P; 17-20 g K; 7,0 g Ca; 2,0 g Mg; 1,5-2,5 g Na- kg-i s.m. Zawartość makroelementów w koniczynie czerwonej wahała się w zakresie: 2,62-3,75 g P; 19,96-28,03 g K; 7,27-12,53 g Ca; 1,89-2,65 g Mg; 0,50-0,84 g Na-kg-^ s.m. Zawartość Mg, Ca, K i P w suchej masie runi łąkowej uznano za optymalną, a Na za niską. Uzyskane rezultaty wskazują, ze nawozy mineralne spowodowały rozszerzenie stosunków wagowych K : Na, Ca : P, Ca : Mg oraz zawężenie stosunków równoważnikowych K : (Ca + Mg), K : Mg, K : Ca. Wartości stosunków K : Na, Ca : P, Ca : Mg w koniczynie, nawożonej nawozami mineralnymi nie mieściły się w granicach przyjmowanych za bezpieczne w paszach dla przeżuwaczy.
Languagepl polski
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?