Leaf greenness (spad) index in timothy-grass seed plantation at different doses of titanium foliar fertilization

Adam Radkowski

Abstract

One-factor field experiment in randomized block design with four replications (plot size for harvest was 10 m2). The experimental field covered degraded black earth soil formed from loess, class I, wheat group of very good quality, by the agricultural soil classification system. The experiment was conducted at the Plant Breeding Station of Malopolska Plant Growing Company – HBP LLC in Skrzeszowice near Krakow (200 m a.s.l.) from 2006 to 2009. The experimental factor was spraying with titanium fertilizer labelled Tytanit At three different concentrations: 0.02, 0.04 and 0.08 %. During growing periods chlorophyll content was measured by means of SPAD readings. Relative chlorophyll concentration indices were growing from shoot elongation stage to anthesis stage, when the highest value was obtained, whereas at milky ripe stage SPAD readings diminished to the level prior to shoot elongation. Foliar fertilization with Tytanit applied at 0.08 % concentration resulted in the highest increase in SPAD value (the difference averaged 6 % over plants from the control object). Again, plants form the objects treated with the most diluted preparation (0.02 %) had the least chlorophyll content over the control one (difference of about 2 %).
Author Adam Radkowski (FoAE / IoPP)
Adam Radkowski,,
- Institute of Plant Production
Other language title versionsIndeks zazielenienia liści (SPAD) tymotki łąkowej w uprawie nasiennej w zależności od nawożenia dolistnego tytanem
Journal seriesEcological Chemistry and Engineering. A, ISSN 1898-6188, (B 11 pkt)
Issue year2013
Vol20
No2
Pages167-174
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishtymotka łąkowa, chlorofil, chlorofilometr, odczyty SPAD, nawozenie mikroelementami
Keywords in Englishtimothy grass, Skald cultivar, titanium, SPAD
Abstract in PolishJednoczynnikowe doświadczenie polowe założono metodą losowanych bloków, w czterech powtórzeniach (powierzchnia poletka do zbioru wynosiła 10 m2). Na polu doświadczalnym występował czarnoziem zdegradowany wytworzony z lessu, należący do I klasy bonitacyjnej, kompleksu przydatności rolniczej pszennego bardzo dobrego. Doświadczenie prowadzono w latach 2006–2009 w Stacji Hodowli Roślin należącej do Małopolskiej Hodowli Roślin – HBP Kraków w Skrzeszowicach pod Krakowem (200 m n.p.m.). Czynnikiem doświadczenia był oprysk tytanem w formie nawozu Tytanit w trzech stężeniach: 0,02, 0,04 i 0,08 %. W okresie wegetacji dokonano pomiaru zawartości chlorofilu w postaci odczytów SPAD. Wskaźnik względnej zawartości chlorofilu wzrastał od fazy strzelania w źdźbło do fazy kwitnienia, gdzie uzyskano największą wartość, natomiast w fazie dojrzałości mlecznej wartość odczytu SPAD zmalała do poziomu sprzed kłoszenia. Zastosowane nawożenie dolistne w stężeniu 0,08 % Tytanitu spowodowało najwyższy wzrost wartości SPAD (różnica wynosiła średnio 6 % w stosunku do roślin z obiektu kontrolnego). Z kolei rośliny z obiektów, gdzie wykonano oprysk o najmniejszym stężeniu (0,02 %) miały poza obiektem kontrolnym najniższą zawartość chlorofilu (różnica na poziomie 2 %).
DOIDOI:10.2428/ecea.2014.20(02)017
Internal identifierWRE/2013/199
Languageen angielski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?