Występowanie Isopoda, Chilopoda i Diplopoda w warunkach gleby skażonej substancjami ropopochodnymi oraz poddanej procesowi bioremediacji

Milena Rusin , Janina Gospodarek

Abstract

The aim of this study was to determine the effect of petrol, engine oil and diesel oil on the occurrence of selected groups of epigeal entomofauna. In addition, the effect of bioremediation process on the number of trapped individuals was investigated. The experiment was set up in the wastelands in Mydlniki, near Krakow. Fauna was trapped on control soil and on soil artificially contaminated with petroleum substances. Experiment was conducted in two series: with and without applied bioremediation. The research showed that the engine oil had the most negative impact on the number of trapped individuals. Other substances also contributed to the decline in numbers of Isopoda and Diplopoda. In most cases applied bioremediation did not influence activity of examined invertebrates. This process caused that the Chilopoda appeared on the soil contaminated with engine oil, however on the control soil lead to the decrease of trapped Isopoda number.
Author Milena Rusin (FoAaE / DoAEP)
Milena Rusin,,
- Department of Agricultural Environment Protection
, Janina Gospodarek (FoAE / DoAEP)
Janina Gospodarek,,
- Department of Agricultural Environment Protection
Other language title versionsOccurrence of Isopoda, Chilopoda and Diplopoda in soil contaminated with petroleum substances and treated with a process of bioremediation
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol3
No18
Pages233-240
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsubstancje ropopochodne, bioremediacja, fauna naziemna
Keywords in Englishpetroleum substances, bioremediation, epigeal entomofauna
Abstract in PolishCelem badań było określenie oddziaływania benzyny, oleju silnikowego oraz oleju napędowego na występowanie wybranych grup bezkręgowców naziemnych. Ponadto zbadano wpływ procesu bioremediacji na liczebność odławianych osobników. Doświadczenie zostało założone na obszarze nieużytków rolnych w Mydlnikach, niedaleko Krakowa. Odłowy fauny prowadzono na glebie kontrolnej oraz sztucznie zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi. Doświadczenie prowadzono w dwóch seriach: z zastosowaniem bioremediacji i bez bioremediacji. Na podstawie badań stwierdzono, że w największym stopniu ilość odławianych osobników ograniczał olej silnikowy. Pozostałe substancje także przyczyniły się do spadku liczebności Isopoda (równonogie) i Diplopoda (dwuparce). Zastosowana bioremediacja w większości przypadków nie wpływała istotnie na aktywność badanych bezkręgowców. Spowodowała jednak pojawienie się Chilopoda (pareczniki) na glebie skażonej olejem silnikowym, natomiast na glebie kontrolnej przyczyniła się do spadku ilości odławianych Isopoda.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_3.pdf
Internal identifierWRE/2013/29
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?