Obszary ekologicznego zagrożenia w świetle regulacji prawnych

Czesława Jasiewicz , Jacek Antonkiewicz , Małgorzata Szczerbińska-Byrska , Agnieszka Baran

Abstract

The realization of ecological policy in the field of soil protection heads in two directions: protection of soil resources suitable for agriculture and forestry, and soil protection against degradation and reclamation of degraded soils. In Poland the ecological hazard areas were for the first time established within the frame of programme focused on spatial diagnosis of the natural environment state, whereas the term was introduced into legal acts in 1983. Subsequently in 1989, the Minister of the Natural Environment Protection, Natural Resources and Forestry suggested making lists of manufacturing plants most arduous for the natural environment. Realization of this task was commissioned to the State Inspection for Environmental Protection. In result of bankruptcy of many factories and sharpening norms regulating sewage and industrial gases discharge, the natural environment condition improved while organizational units obtained decisions concerning the protection zones, which came into force on 31 December 2005 (but did not apply to protection zones connected with water management or environmental protection). Currently, the term ecological hazard areas is abandoned whereas the terms of environmental protection and counteracting its pollution were stated in the Act on environmental protection of 27April 2001 and Law on environmental protection [Journal of Laws of 2001, No. 62 Item 627]. In pursuance of the art. 135, par. 1, a limited use zones were introduced and these may be designed only in case when despite the application of all available technical, technological and organizational solutions the environment quality standards cannot be maintained outside the plant area. Also the State Inspection for Environmental Protection defines the rules of creating industrial zones.
Author Czesława Jasiewicz (FoAE / DoAaECh)
Czesława Jasiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Jacek Antonkiewicz (FoAaE / DoAaECh)
Jacek Antonkiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Małgorzata Szczerbińska-Byrska
Małgorzata Szczerbińska-Byrska,,
-
, Agnieszka Baran (FoAaE / DoAaECh)
Agnieszka Baran,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
Other language title versionsEcological hazard areas in view of legal regulations
Journal seriesZeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, ISSN 0084-5477, (B 4 pkt)
Issue year2009
No538
Pages93-101
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishregulacje prawne, obszary ekologicznego zagrożenia, strefy ograniczonego użytkowania, strefy przemysłowe
Keywords in Englishlegal regulations, ecological hazard areas, limited use zones, industrial zones
Abstract in PolishRealizacja polityki ekologicznej w zakresie ochrony gleb zmierza w kilku kierunkach: ochrony zasobów gleb nadających się do wykorzystania rolniczego i leśnego, ochrony gleb przed degradacją i zanieczyszczeniem oraz rekultywacji gleb zdegradowanych. W Polsce obszary ekologicznego zagrożenia zostały po raz pierwszy wydzielone w ramach prac nad przestrzenną diagnozą stanu środowiska przyrodniczego, a pojęcie to wprowadzono do aktów prawnych w 1983 r. Następnie w 1989 r. Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zaproponował sporządzenie listy zakładów najbardziej uciążliwych dla środowiska. Realizację tego zamierzenia powierzono Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska. W wyniku upadku wielu zakładów przemysłowych oraz zaostrzenia norm w zakresie odprowadzania ścieków i gazów przemysłowych stan środowiska przyrodniczego uległ poprawie, a jednostki organizacyjne posiadały decyzję w sprawie stref ochronnych, która obowiązywała do 31 grudnia 2005 roku (nie dotyczy to stref ochronnych związanych z gospodarka wodną, czy też ochroną przyrody). Obecnie odchodzi się od pojęcia obszaru ekologicznego zagrożenia. Aktualnie, warunki ochrony środowiska i przeciwdziałania jego zanieczyszczeniu określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska [Dz. U. Nr 62, poz. 627]. Według zapisu w art. 135 ust. 1, wprowadzono obszar ograniczonego użytkowania, który może być wyznaczony tylko w przypadku, gdy mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu. Również Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska definiuje zasady tworzenia stref przemysłowych.
URL http://www.zppnr.sggw.pl/538.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?