Badanie zależności pomiędzy różnicą powierzchni katastralnej i ewidencyjnej, a jej wartością ustaloną na podstawie przeciętnych cen transakcyjnych na przykładzie wybranych jednostek ewidencyjnych miasta Krakowa

Monika Mika , Monika Siejka

Abstract

This article is the continuation of issues tackled in [Mika, Siejka 2012], devoted to the examination of dependences between the difference in the cadastral and recorded space and its value determined on the basis of average transaction prices based on the example of selected cadastral units of the city of Krakow (Krowodrza, Nowa Huta). In this case, the discussed units are Podgórze and Śródmieście. The paper presents relations between the difference in the space of a given plot and the difference in the value of the same plot. Percentage differences in the spaces of plots adopted in synchronisation lists seem unjustified with reference to the values of the plots in question, according to the criterion of equivalence used so far. In practice, arbitrarily adopted criteria of equivalence of the systems are used, yet there are ambiguities as to the legal and technical origin of these criteria. We are not aware of the regulation they stem from. The analysed data covered differences in space taken from land and building register documents. Information from more than 1100 randomly selected equivalents was used. The dispersion of the collected data has been demonstrated in the publication in graphic form. The research has rejected cases in which the difference in space exceeded 10%. Therefore, the factor determining the diversification of prices is the function of land. Research was conducted in three categories for the cadastral unit of Podgórze and in two categories for the cadastral unit of Śródmieście. The former included transaction prices of lands intended for multi-family housing while the latter concerned areas with the function of single-family housing; the third category related to areas without the right to be developed. The conducted analyses have confirmed the thesis that for the examined set of equivalents, the percentage difference in the spaces of plots is not a good criterion of system equivalence. It was demonstrated that even minor percentage differences in space cause considerable differences in the market value of a real property.
Author Monika Mika (FoEEaLS / DoG)
Monika Mika,,
- Department of Geodesy
, Monika Siejka (FoEEaLS / DoG)
Monika Siejka,,
- Department of Geodesy
Other language title versionsExamination of dependences between the difference in the cadastral and recorded space and its value determined on the basis of average transaction prices – based on the example of selected cadastral units of the city of Krakow
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Issue year2013
No2
Pages111-121
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwykaz synchronizacyjny, wartość rynkowa nieruchomości, powierzchnia katastralna
Keywords in Englishsynchronisation list, market value of real properties, cadastral space
Abstract in PolishArtykuł stanowi kontynuację tematyki podjętej w publikacji [Mika, Siejka 2012], dotyczącej badania zależności pomiędzy różnicą powierzchni katastralnej i ewidencyjnej, a jej wartością ustaloną na podstawie przeciętnych cen transakcyjnych na przykładzie dwóch jednostek ewidencyjnych miasta Krakowa (Krowodrza, Nowa Huta). Jednostkami badanymi w niniejszej pracy są Podgórze i Śródmieście. Procentowe różnice powierzchni działek przyjmowane w wykazach synchronizacyjnych, według dotychczasowego kryterium równoważności, wydają się nieuzasadnione w odniesieniu do wartości przedmiotowych działek. W praktyce stosuje się arbitralnie przyjęte kryterium równoważności systemów, co do którego pochodzenia prawno-technicznego istnieją niejasności. Nie znany jest przepis z którego się wywodzą.Poddane analizie dane obejmowały różnice powierzchni pochodzące z ope-ratów ewidencyjnych. Łącznie wykorzystano informacje z ponad 1100 równoważ-ników, wybranych losowo. Rozrzut zebranych danych pokazano w publikacji w formie graficznej.W badaniach odrzucono przypadki, w których różnica powierzchni prze-kraczała 10%. W związku z tym, że czynnikiem decydującym o zróżnicowaniu cen jest funkcja terenu, badania przeprowadzono w trzech kategoriach dla jednostki ewidencyjnej Podgórze oraz w dwóch kategoriach dla jednostki ewidencyjnej Śródmieście. Pierwsza z nich obejmowała ceny transakcyjne gruntów prze-znaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, druga tereny o funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a trzecia tereny bez prawa zabudowy.Przeprowadzone analizy potwierdziły tezę, iż dla badanego zbioru równo-ważników procentowa różnica w powierzchniach działek nie jest dobrym kryterium równoważności systemów. Wykazano, że nawet małe różnice procentowe powierzchni, powodują istotne różnice w wartości rynkowej nieruchomości.
URL http://www.infraeco.pl/pl/art/a_16975.htm?plik=1381
Internal identifierWIŚIG/2013/22
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?