Zmienność temperatury ścieków w małych systemach kanalizacyjnych

Piotr Bugajski

Abstract

The aim of the research was defining size and range temperature of the sewage in two small, villages sewage systems. Additionally aim was to defining influence temperature of the sewage flow from sewage system and the temperature of the atmospheric air on temperature sewage in open biological reactors of flow. The research embraced the period of 12 months from January to December the year 2011. To describe this relationship used of the multiple regression of analysis. The research performed in two small sewage systems situated on the village-commune in Nowe Brzesko and Spytkowice. Sewage systems are included in the 2000 PE (population Equivalents). In the year period of research ascertained that average temperature in year in small biological reactors to vary from 12,6÷12,7°C, however its range is from 5,6°C to 19,2°C. Temperature of sewage in small, villages sewage systems does not exceed 10.0°C in period ½ year, as indicated by the permanent cooling down. Size of sewage temperature in small sewage systems is to a much greater extent then to sewage in large, urban sewage systems. Further, the temperature of the sewage in the bioreactor has a very large extent the temperature of the influent sewage and to a lesser, but significant outdoor air temperature of the influent sewage and to a lesser, but significant outdoor air temperature. To reduce the excessive cooling of sewage in villages sewage systems should prevet the inflow of water into drains snowmelt and water rain. For small treatment plants, in which there are wide variations in temperature must be used in sludge age variability depending on the temperature of sewage, resulting in improved efficiency of wastewater treatment.
Author Piotr Bugajski (FoEEaLS / DoSEaWM)
Piotr Bugajski,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
Other language title versionsThe variability of sewage temperature in small sewer systems
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol3
No1
Pages103-113
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishtemperatura ścieków, małe systemy kanalizacyjne, korelacja cząstkowa
Keywords in Englishsewage temperature, small sewage systems, partial correlation
Abstract in PolishBadania miały na celu określenie zmienności oraz zakresu temperatury ścieków w bioreaktorach z osadem czynnym na przykładzie dwóch wiejskich sys-temów kanalizacyjnych. Dodatkowym celem było określenie wpływu temperatury ścieków w kanalizacji oraz temperatury powietrza atmosferycznego na temperaturę ścieków w otwartych, przepływowych bioreaktorach biologicznych. Badania prowadzono w okresie od stycznia do grudnia 2011 roku. Aby wykazać wpływ opisanych czynników na temperaturę ścieków w bioreaktorze posłużono się staty-styczną analizą regresji wielokrotnej. Badania prowadzono w dwóch małych sys-temach kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie gmin wiejskich w Nowym Brzesku oraz Spytkowicach. Oba systemy zaliczane są do grupy obiek-tów nieprzekraczających 2000 RLM. Na podstawie rocznych badań stwierdzono, że średnia roczna temperatura ścieków w bioreaktorach przepływowych stanowiących część biologiczną małych oczyszczalni oscyluje w granicach 12,6÷12,7oC, natomiast jej zakres wynosi od 5,6oC do 19,2oC. Ścieki w małych, wiejskich oczyszczalniach mają temperaturę nieprzekraczającą 10,0oC w okresie około ⅓ roku, co świadczy o ich permanentnym wychłodzeniu. Wielkość temperatury ścieków w małych systemach kanalizacyjnych występuje w dużo większym zakresie w porównaniu do ścieków w dużych, miejskich systemach odprowadzających ścieki. Ponadto wpływ na temperaturę ścieków w bioreaktorach ma w bardzo dużym stopniu temperatura ścieków dopływających z kanalizacji oraz w mniejszym, ale również znaczącym temperatura zewnętrzna powietrza atmosferycznego. Aby ograniczyć nadmierne wychładzanie ścieków w wiejskich systemach kanalizacyjnych powinno się uniemożliwiać dopływy do kanalizacji wód roztopo-wych i deszczowych. W małych oczyszczalniach, w których występują duże wa-hania temperatury powinno się stosować zmienny wiek osadu w zależności od temperatury ścieków, czego skutkiem będzie poprawa skuteczności oczyszczania ścieków.
URL http://www.infraeco.pl/pl/art/a_16911.htm?plik=1348
Internal identifierWIŚIG/2013/68
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-04-08)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?