Dynamics and variability in income from farming in farms operating in metropolitan areas in Poland

Tomasz Wojewodzic , Wojciech Sroka , Jarosław Mikołajczyk

Abstract

Typology of European Union countries with respect to similarity of agrarian structure The aim of the paper was to indicate differences in income from agricultural activity earned by farm owners located in different zones under the influence of a big city. The study covered entities from six voivodships: Lower Silesia, Lubelskie, Lesser Poland, Masovia, Pomerania and Greater Poland. The database of the Polish FADN system was the source of data presented in the analysis. The outer and inner metropolitan zone have been distinguished as well as the group of objects located outside metropolitan areas. For the distinguished groups, a comparative analysis was carried out. Research pin pointed that in the inner metropolitan area zone, there was evidently a considerably higher income from a farm on one unit of own work and the estimate rate of wage for an hour of hired work. The average value of these categories was diminishing in subsequent zones along with moving away from the core of metropolitan areas. Apart from that, in all the three researched groups of farms, the average rate of wage of own work was higher than the rate of wage of hired work. This means that farm owners also take wages from management and the incurred economy risk. The height of these wages is subjected to considerable fluctuation that result from e.g., observed economic fluctuations in agriculture
Author Tomasz Wojewodzic (FoAaE / IoEcoSoc)
Tomasz Wojewodzic,,
- Institute of Economic and Social Sciences
, Wojciech Sroka (FoAE / IoEcoSoc)
Wojciech Sroka,,
- Institute of Economic and Social
, Jarosław Mikołajczyk
Jarosław Mikołajczyk,,
-
Other language title versions Dynamika i zróżnicowanie dochodów z działalności rolniczej w gospodarstwach funkcjonujących na obszarach metropolitalnych w Polsce
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, e-ISSN 2450-7296, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
VolXXI
No4
Pages571-578
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishDochody, obszary metropolitalne, gospodarstwa rolne
Keywords in Englishincome, metropolitan areas, farms
Abstract in PolishCelem badań było wykazanie różnic w kształtowaniu się dochodów z działalności rolniczej uzyskiwanych przez właścicieli gospodarstw rolnych usytuowanych w różnych strefach oddziaływania dużych miast. Badaniami objęto gospodarstwa z sześciu województw: dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego oraz wielkopolskiego. Źródłem danych do analiz była baza polskiego FADN. Wyodrębniono wewnętrzną i zewnętrzną strefę metropolitalną oraz grupę obiektów leżących poza obszarami metropolitalnymi. Dla wyodrębnionych grup przeprowadzono analizę porównawczą. Badania wykazały, że w wewnętrznej strefie metropolitalnej na wyraźnie wyższym poziomie kształtowały się zarówno dochód z gospodarstwa rolnego na jedną jednostkę pracy własnej, jak i szacunkowa stawka wynagrodzenia za godzinę pracy najemnej. Średnia wartość tych kategorii zmniejszała się w kolejnych strefach wraz z oddalaniem się od rdzenia obszarów metropolitalnych. Ponadto, we wszystkich trzech badanych grupach gospodarstw średnia stawka wynagrodzenie pracy własnej była wyższa niż stawka wynagrodzenia pracy najemnej wykorzystywanej w tych jednostkach gospodarczych. To oznacza, że właściciele gospodarstw uzyskują również wynagrodzenie za zarządzanie i ponoszone ryzyko gospodarcze. Wysokość tych wynagrodzeń podlega jednak znacznym wahaniom, wynikającym m.in. z obserwowanych w rolnictwie cykli koniunkturalnych
DOIDOI:10.5604/1.3001.0013.5486
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?