Modeling of permeability flow in embankments formed from ash-slag mixture

Mariusz Cholewa , Przemysław Baran

Abstract

Z uwagi na deficyt gruntów naturalnych w budownictwie lądowym do budowy nasypów stosuje się materiały odpadowe z przemysłu ciężkiego, takie jak: szlaka wielkopiecowa, pyły, popioły, żużel oraz mieszanki tych materia- łów. Jednak w przypadku budowli hydrotechnicznych zastosowanie odpadów przemysłowych wymaga uwzględnienia zjawisk wywołanych stałym oddziaływaniem wody. Jest to szczególnie istotne w przypadku wykonywania nasypów mających pełnić funkcję budowli piętrzących wodę. Podstawą prawidłowego zaprojektowania tego typu obiektu jest zapewnienie szczelności oraz stateczno- ści wykonanej konstrukcji. Artykuł przedstawia wyniki badań modelowych dwóch wykonanych w skali zmniejszonej modeli nasypów – jeden został zbudowany tylko z mieszanki popiołowo-żużlowej, drugi wyposażono w ekran uszczelniający i elementy drenujące. Badania wykazały, że odpad paleniskowy bez odpowiednich zabiegów nie może być wykorzystywany w budownictwie wodnym. W przypadku zawodnienia mieszanki popiołowo-żużlowej zmniejsza się kilkukrotnie wartość spójno- ści. Obliczony współczynnik bezpieczeństwa i wyniki badań modelowych są zbieżne w kwestii wystąpienia utraty stateczności. Należy więc zmniejszyć moż- liwie skutecznie dopływ wody do korpusu na przykład przez wbudowanie w odpowiednich miejscach nasypu geosyntetycznych elementów uszczelniających i drenujących, zapobiegających zjawiskom sufozji i upłynniania.
Author Mariusz Cholewa (FoEEaLS / DoHEaG)
Mariusz Cholewa,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
, Przemysław Baran (FoEEaLS / DoHEaG)
Przemysław Baran,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
Other language title versionsModelowanie przepływu filtracyjnego w nasypach z mieszanki popiołowo-żużlowej
Journal seriesAnnual Set The Environment Protection, ISSN 1506-218X, (A 15 pkt)
Issue year2013
Vol15
No1
Pages479-491
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishmodelowanie przepływu, mieszanka popiołowo-żużlowa
URL http://ros.edu.pl/images/roczniki/2013/pp_2013_030.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/57
Languageen angielski
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 15.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 3
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?