The results of the inventory of common hamster (Cricetus cricetus l.) sites conducted in małopolska voivodeship

Paulina Strejczek-Jaźwińska , Magdalena Hędrzak

Abstract

The aim of this paper is to show the results of a common hamster inventory conducted in 13 counties of Ma³opolska voivodeship in 2010-2013. First, we verified the data collected in a previous inventory conducted within the area of Ma³opolska in 2006-2007. Moreover, we searched some areas not included in the previous inventory. Active hamster sites were confirmed or newly discovered in seven counties. In some localities where hamster used to occur in the past, its presence has not been recently confirmed. The main causes of hamster population decline in the Ma³opolska voivodeship are discussed.
Author Paulina Strejczek-Jaźwińska (FoF / IoFRM)
Paulina Strejczek-Jaźwińska,,
- Institute of Forest Resources Management
, Magdalena Hędrzak (DoAS / HBZ-KHB)
Magdalena Hędrzak,,
- Department of Cattle Breeding
Other language title versionsWYNIKI INWENTARYZACJI STANOWISK CHOMIKA EUROPEJSKIEGO (CRICETUS CRICETUS) PRZEPROWADZONEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Journal seriesZoologica Poloniae. Archivum Societatis Zoologorum Poloniae, ISSN 0044-510X, (B 8 pkt)
Issue year2013
No58
Pages87-98
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishChomik europejski
Keywords in Englishmonitoring, distribution, European hamster, limiting factors
Abstract in PolishW latach 2010-2013, w obrêbie granic województwa ma³opolskiego, przeprowadzona zosta³a inwentaryzacja stanowisk chomików na terenie 13 powiatów: Brzesko, Chrzanów, D¹browa Tarnowska, Gorlice, Kraków, Miechów, Myœlenice, Nowy S¹cz, Olkusz, Proszowice, Sucha Beskidzka, Tarnów, Wieliczka. W ramach inwentaryzacji przeprowadzono weryfikacjê stanowisk wyznaczonych podczas monitoringu, który mia³ miejsce w latach 2006 2007. Przeprowadzono tak¿e monitoring w miejscach, których nie obejmowa³a poprzednia inwentaryzacja. Inwentaryzacjê prowadzono w oparciu o wywiady (n=160) i badania ankietowe (n=134), oraz o badania terenowe. Czynne stanowiska zarejestrowano w 7 powiatach, przy czym najwiêcej w krakowskim, miechowskim oraz tarnowskim. Nie odnotowano obecnoœci chomika w 6 powiatach: brzeskim, d¹browskim, gorlickim, gdzie wystêpowa³ w przesz³oœci, a tak¿e w myœlenickim, nowos¹deckim oraz suskim. Zanik kilku stanowisk, w których chomik wystêpowa³ w przesz³oœci odnotowano tak¿e na terenie powiatu tarnowskiego i krakowskiego. Podczas prowadzonych badañ stwierdzono bardzo niski poziom wiedzy na temat chomików. Osoby niezwi¹zane z rolnictwem czêsto nie mia³y œwiadomoœci wystêpowania takiego gatunku w Polsce (130 na 294 respondentów). Wiêkszoœæ rolników nie ma œwiadomoœci, ¿e jest to gatunek chroniony i nie bierze pod uwagê konsekwencji prawnych wynikaj¹cych z celowego niszczenia nor czy zabijania tych gryzoni. Jako g³ówne przyczyny zaniku stanowisk chomików respondenci z terenów wiejskich podawali drapie¿nictwo dzikich i udomowionych drapie¿ników, przekszta³canie terenów rolniczych oraz œmiertelnoœæ na drogach. W kilku przypadkach przyznali, ¿e sami przyczyniaj¹ siê do ograniczania liczebnoœci chomików poprzez ich celowe zabijanie.
DOIDOI:10.2478/zoop-2013-0007
URL http://www.degruyter.com/dg/viewarticle.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fzoop.2013.58.issue-3-4$002fzoop-2013-0007$002fzoop-2013-0007.pdf?t:ac=j$002fzoop.2013.58.issue-3-4$002fzoop-2013-0007$002fzoop-2013-0007.xml
Languageen angielski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 7.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?