Zastosowanie języków skryptowych JavaScript w przetwarzaniu i wizualizacji danych przestrzennych na przykładzie planu miejscowego Gminy Tomice

Tomasz Salata , Karol Król

Abstract

Publishing of spatial information is usually the final stage of work on the project in the spatial planning. In the interest of the project contractor is the possibility to quickly reach out to customers using the available communica- tion resources. Thus, the development of a simple and effective tool to disseminate the project Development Local Plan drawing is often a key factor. The method pre- sented in the following publications of generating an active map displayed in a cus- tomer web browser without the use of adva nced geodata server, meets the service operating cost reduction and access to project content.
Author Tomasz Salata (FoEEaLS / DoSPaLA)
Tomasz Salata,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
, Karol Król (FoEEaLS / DoSPaLA)
Karol Król,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
Other language title versionsJavaScript application in processing and visualization of spatial data on the example of local development plan of Tomice municipality
Pages247-256
Publication size in sheets0.5
Book Ilnicki Dariusz, Janc Krzysztof (eds.): Badania regionalnych i lokalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego , vol. 29, 2012, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, ISBN 978-83-62673-28-5, 267 p.
Keywords in Polishdane przestrzenne, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, programowanie JavaScript
Keywords in Englishspatial data, local development plan, JavaScript coding
Abstract in Polish Publikowanie informacji przestrzennej jest z regu ł y ko ń cowym eta- pem pracy nad projektem z dziedziny pla nowania przestrzennego. W interesie wy- konawcy projektu jest mo ż liwo ść szybkiego dotarcia do odbiorcy wykorzystuj ą c dost ę pne ś rodki przekazu. Zatem opracowanie prostego i efektywnego narz ę dzia pozwalaj ą cego rozpowszechni ć projekt rysunku miejscowego planu zagospodaro- wania przestrzennego MPZP jest czynnikiem niejednokrotnie kluczowym. Zapre- zentowana w poni ż szej publikacji metoda generowania aktywnej mapy wy ś wietlanej w przegl ą darce internetowej odbiorcy bez u ż ycia zaawansowanych serwerów geo- danych wychodzi naprzeciw redukcji kosztów obs ł ugi serwisu i dost ę pu do tre ś ci projektu.
URL http://www.naukowo.homeproject.pl/pliki/Rozprawy_29.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?