Zastosowanie języków skryptowych JavaScript w przetwarzaniu i wizualizacji danych przestrzennych na przykładzie planu miejscowego Gminy Tomice

Tomasz Salata , Karol Król

Abstract

Publishing of spatial information is usually the final stage of work on the project in the spatial planning. In the interest of the project contractor is the possibility to quickly reach out to customers using the available communica- tion resources. Thus, the development of a simple and effective tool to disseminate the project Development Local Plan drawing is often a key factor. The method pre- sented in the following publications of generating an active map displayed in a cus- tomer web browser without the use of adva nced geodata server, meets the service operating cost reduction and access to project content.
Autor Tomasz Salata (IŚiG / IŚiG-KGPiAK)
Tomasz Salata
- Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
, Karol Król (IŚiG / IŚiG-KGPiAK)
Karol Król
- Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Inne wersje tytułuJavaScript application in processing and visualization of spatial data on the example of local development plan of Tomice municipality
Paginacja247-256
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Książka Ilnicki Dariusz, Janc Krzysztof (red.): Badania regionalnych i lokalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego , vol. 29, 2012, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, ISBN 978-83-62673-28-5, 267 s.
Słowa kluczowe w języku polskimdane przestrzenne, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, programowanie JavaScript
Słowa kluczowe w języku angielskimspatial data, local development plan, JavaScript coding
Streszczenie w języku polskim Publikowanie informacji przestrzennej jest z regu ł y ko ń cowym eta- pem pracy nad projektem z dziedziny pla nowania przestrzennego. W interesie wy- konawcy projektu jest mo ż liwo ść szybkiego dotarcia do odbiorcy wykorzystuj ą c dost ę pne ś rodki przekazu. Zatem opracowanie prostego i efektywnego narz ę dzia pozwalaj ą cego rozpowszechni ć projekt rysunku miejscowego planu zagospodaro- wania przestrzennego MPZP jest czynnikiem niejednokrotnie kluczowym. Zapre- zentowana w poni ż szej publikacji metoda generowania aktywnej mapy wy ś wietlanej w przegl ą darce internetowej odbiorcy bez u ż ycia zaawansowanych serwerów geo- danych wychodzi naprzeciw redukcji kosztów obs ł ugi serwisu i dost ę pu do tre ś ci projektu.
URL http://www.naukowo.homeproject.pl/pliki/Rozprawy_29.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)4
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?