The Possibility of Using Winter Oilseed Rape (Brassica napus L. var. Napus) for Energy Purposes

Jakub Siemek , Jan Macuda , Łukasz Łukańko , Jakub Nowak , Tadeusz Zając

Abstract

Biomass is an important element in the energy balance in the world and plays a large role in efforts to reduce greenhouse gas emissions, and by this is a sustainable source of energy. One method of using biomass is through co-firing with hard coal and lignite in order to generate electricity. An important factor promoting the use of biomass in European Union countries is the fact that CO2 emissions from combustion are not included in the sum of emissions from fuel combustion, in accordance with the principles established in the emission trading system EU ETS. The aim of our research was to examine the possibility of using winter oilseed rape for energy purposes, grown in three research centres located in southern Poland. Two varieties of winter oilseed rape, Adam and Poznaniak, were used during laboratory tests. Analyses were carried out for siliques, seeds, and the main and lateral stem. As part of the study, the calorific value and heat of combustion were determined for 20 samples of winter oilseed rape. The highest values were obtained for seeds, while the lowest were obtained for stems. The calculated values of carbon dioxide emissions factor for the analysed samples were in most cases above 100 kg/GJ and were much higher than the emission during hard coal combustion. In addition, as part of the study, the biomass moisture, amount of ash generated in the combustion process, and the content of volatile compounds as well as carbon and sulphur were determined.
Author Jakub Siemek - University of Science and Technology (AGH)
Jakub Siemek,,
-
, Jan Macuda - University of Science and Technology (AGH)
Jan Macuda,,
-
, Łukasz Łukańko - University of Science and Technology (AGH)
Łukasz Łukańko,,
-
, Jakub Nowak - University of Science and Technology (AGH)
Jakub Nowak,,
-
, Tadeusz Zając (FoAaE / DoAaPP)
Tadeusz Zając,,
- Department of Agroecology and Plant Production
Other language title versionsMożliwość wykorzystania rzepaku ozimego (Brassica napus L. var. Napus) do celów energetycznych
Journal seriesProblemy Ekorozwoju, ISSN 1895-6912, (N/A 40 pkt)
Issue year2020
Vol15
No1
Pages169-177
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbiomasa, rzepak ozimy, wartość opałowa, emisja ditlenku węgla
Keywords in Englishbiomass, winter oilseed rape, co-firing, calorific value, carbon dioxide emission
ASJC Classification3305 Geography, Planning and Development; 2105 Renewable Energy, Sustainability and the Environment; 2308 Management, Monitoring, Policy and Law
Abstract in PolishBiomasa jest istotnym elementem w bilansie energetycznym na świecie i odgrywa dużą rolę w działaniach na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, stanowiąc zrównoważone źródło energii. Jednym ze sposobów użycia biomasy jest jej współspalanie z węglem kamiennym i brunatnym w celu wytwarzania energii elektrycznej. Ważnym czynnikiem promującym wykorzystanie biomasy w państwach Unii Europejskiej jest fakt, że emisja CO2 z jej spalania nie wlicza się do sumy emisji ze spalania paliw, zgodnie z zasadami ustalonymi w systemie handlu uprawnieniami EU ETS. Celem badań było zbadanie możliwości wykorzystania rzepaku ozimego do celów energetycznych, wychodowanego w trzech lokalizacjach Polski południowej. Do badań wykorzystane zostały dwa gatunki rzepaku ozimego Adam i Poznanianki, analizy wykonano dla łuszczyny, nasion, łodygi głównej i bocznej. W ramach przeprowadzonych badań określona została wartość opałowa oraz ciepło spalanie dla 20 próbek rzepaku ozimego. Najwyższe wartości zostały uzyskane dla ziaren rzepaku, natomiast najniższe dla łodyg. Obliczone wartości emisji dwutlenku węgla dla badanych próbek w większości przypadków wynosiły powyżej 100 mg/kJ i były dużo większe niż emisja podczas spalania węgla kamiennego i brunatnego. Dodatkowo w ramach badania oznaczono wilgotność biomasy, ilość powstałego w procesie spalania popiołu oraz oceniono zawartość części lotnych oraz węgla i siarki. Ponadto w ramach badania wykonano pomiary wilgotność biomasy, ilość wytworzonego popiołu w procesie spalania oraz określono zawartość związków lotnych oraz węgla i siarki.
URL https://ekorozwoj.pollub.pl/
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); after publication
File
The Possibility of Using Winter Oilseed Rape (Brassica napus L. var. Napus) for Energy Purposes of 03-05-2020
807,69 KB
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.937; WoS Impact Factor: 2017 = 1.058 (2) - 2017=0.959 (5)
Citation count*
Additional fields
FinansowanieThis work was supported by the Ministry of Science and Higher Education, project No. 16.16.190.779 and 16.16.220.842 B02' and National Science Center NN310 169139.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?