The Possibility of Using Winter Oilseed Rape (Brassica napus L. var. Napus) for Energy Purposes

Jakub Siemek , Jan Macuda , Łukasz Łukańko , Jakub Nowak , Tadeusz Zając

Abstract

Biomass is an important element in the energy balance in the world and plays a large role in efforts to reduce greenhouse gas emissions, and by this is a sustainable source of energy. One method of using biomass is through co-firing with hard coal and lignite in order to generate electricity. An important factor promoting the use of biomass in European Union countries is the fact that CO2 emissions from combustion are not included in the sum of emissions from fuel combustion, in accordance with the principles established in the emission trading system EU ETS. The aim of our research was to examine the possibility of using winter oilseed rape for energy purposes, grown in three research centres located in southern Poland. Two varieties of winter oilseed rape, Adam and Poznaniak, were used during laboratory tests. Analyses were carried out for siliques, seeds, and the main and lateral stem. As part of the study, the calorific value and heat of combustion were determined for 20 samples of winter oilseed rape. The highest values were obtained for seeds, while the lowest were obtained for stems. The calculated values of carbon dioxide emissions factor for the analysed samples were in most cases above 100 kg/GJ and were much higher than the emission during hard coal combustion. In addition, as part of the study, the biomass moisture, amount of ash generated in the combustion process, and the content of volatile compounds as well as carbon and sulphur were determined.
Autor Jakub Siemek - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH)
Jakub Siemek
-
, Jan Macuda - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH)
Jan Macuda
-
, Łukasz Łukańko - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH)
Łukasz Łukańko
-
, Jakub Nowak - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH)
Jakub Nowak
-
, Tadeusz Zając (RE / KAiPR)
Tadeusz Zając
- Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Inne wersje tytułuMożliwość wykorzystania rzepaku ozimego (Brassica napus L. var. Napus) do celów energetycznych
Tytuł czasopisma/seriiProblemy Ekorozwoju, ISSN 1895-6912, (N/A 40 pkt)
Rok wydania2020
Tom15
Nr1
Paginacja169-177
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimbiomasa, rzepak ozimy, wartość opałowa, emisja ditlenku węgla
Słowa kluczowe w języku angielskimbiomass, winter oilseed rape, co-firing, calorific value, carbon dioxide emission
Klasyfikacja ASJC3305 Geography, Planning and Development; 2105 Renewable Energy, Sustainability and the Environment; 2308 Management, Monitoring, Policy and Law
Streszczenie w języku polskimBiomasa jest istotnym elementem w bilansie energetycznym na świecie i odgrywa dużą rolę w działaniach na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, stanowiąc zrównoważone źródło energii. Jednym ze sposobów użycia biomasy jest jej współspalanie z węglem kamiennym i brunatnym w celu wytwarzania energii elektrycznej. Ważnym czynnikiem promującym wykorzystanie biomasy w państwach Unii Europejskiej jest fakt, że emisja CO2 z jej spalania nie wlicza się do sumy emisji ze spalania paliw, zgodnie z zasadami ustalonymi w systemie handlu uprawnieniami EU ETS. Celem badań było zbadanie możliwości wykorzystania rzepaku ozimego do celów energetycznych, wychodowanego w trzech lokalizacjach Polski południowej. Do badań wykorzystane zostały dwa gatunki rzepaku ozimego Adam i Poznanianki, analizy wykonano dla łuszczyny, nasion, łodygi głównej i bocznej. W ramach przeprowadzonych badań określona została wartość opałowa oraz ciepło spalanie dla 20 próbek rzepaku ozimego. Najwyższe wartości zostały uzyskane dla ziaren rzepaku, natomiast najniższe dla łodyg. Obliczone wartości emisji dwutlenku węgla dla badanych próbek w większości przypadków wynosiły powyżej 100 mg/kJ i były dużo większe niż emisja podczas spalania węgla kamiennego i brunatnego. Dodatkowo w ramach badania oznaczono wilgotność biomasy, ilość powstałego w procesie spalania popiołu oraz oceniono zawartość części lotnych oraz węgla i siarki. Ponadto w ramach badania wykonano pomiary wilgotność biomasy, ilość wytworzonego popiołu w procesie spalania oraz określono zawartość związków lotnych oraz węgla i siarki.
URL https://ekorozwoj.pollub.pl/
Języken angielski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); po opublikowaniu
Plik
The Possibility of Using Winter Oilseed Rape (Brassica napus L. var. Napus) for Energy Purposes z dnia 03-05-2020
807,69 KB
Punktacja (całkowita)40
Żródło punktacjijournalList
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.937; Impact Factor WoS: 2017 = 1.058 (2) - 2017=0.959 (5)
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
FinansowanieThis work was supported by the Ministry of Science and Higher Education, project No. 16.16.190.779 and 16.16.220.842 B02' and National Science Center NN310 169139.
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?