Charakterystyka siedliskowa zespołu Inuletum Ensifoliae w specjalnym obszarze ochrony siedlisk "Kalina-Lisieniec" na wyżynie Miechowskiej

Dawid Bedla , Andrzej Misztal

Abstract

The Malopolska Upland, with its beneficial geo-morphological, soil and climatic conditions is a place where xerothermic plant communities are quite numerous. Natural hazards to which these communities are exposed cause that in a vast majority they have been covered by various forms of protection. Vascular flora of Inuletum ensifoliae alliance in the Kalina-Lisiniec Special Habitat Protection Area, which reveals a considerable biodiversity, unique character and occurrence of protected and endangered species, plays a crucial role in the natural environment of the Miechowska Upland. The habitat covered by Inuletum ensifoliae alliance are mainly sandy loamsand silt deposits. These are usually moderately poor (mesotrophic) soils, in vast majority alkaline, dry or ranging from dry to alkaline. Habitat conditions are characterized by a full or moderate insolation.
Author Dawid Bedla (FoEEaLS / DoECaAP)
Dawid Bedla,,
- Department of Ecology, Climatology and Air Protection
, Andrzej Misztal (FoEEaLS / DoECaAP)
Andrzej Misztal,,
- Department of Ecology, Climatology and Air Protection
Other language title versionsAlliance in the area of Kalina-Lisiniec speciality protected habitats in the Miechowska upland
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Issue year2013
No1/IV
Pages113-128
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishmurawy kserotermiczne, warunki siedliskowe, Natura 2000
Keywords in Englishxerothermic swards, habitat conditions, Natura 2000
Abstract in PolishWyżyna Małopolska, z korzystnymi warunkami geomorfologiczno-glebowymi i klimatycznymi, jest miejscem gdzie zbiorowiska roślinności kserotermicznej występują dość licznie. Naturalne zagrożenia na jakie narażone są te zbiorowiska powodują, że w zdecydowanej większości są one objęte różnymi formami ochrony przyrody. Flora naczyniowa zespołu Inuletum ensifoliae w Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Kalina-Lisiniec charakteryzując się dużą bioróżnorodnością, unikatowym charakterem i występowaniem gatunków chronionych i zagrożonych wyginięciem, pełni ważną rolę w środowisku przyrodniczym Wyżyny Miechowskiej. Siedlisko, które porasta zespół Inuletum ensifoliae to głównie gliny piaszczyste i utwory pyłowe. Są to gleby umiarkowanie ubogie (mezotroficzne), w przeważającej większości zasadowe, suche bądź mieszczące się w przedziale między suchymi a świeżymi. Warunki siedliskowe charakteryzują się pełnym bądź umiarkowanym nasłonecznieniem.
URL http://www.infraeco.pl/pl/art/a_17132.htm?plik=1449
Internal identifierWIŚIG/2013/196
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?