Trace Element Content in Meadow Sward and Soil Along Road No. 957 Passing through Zawoja Village

Barbara Filipek-Mazur , Monika Tabak , Olga Gorczyca

Abstract

The aim of the research was to determine content of 5 heavy metals (Cu, Zn, Ni, Pb, Cd) in meadow sward and soil whose samples were collected from points along road No. 957 passing through Zawoja (Poland, Malopolska province). Samples were collected from 13 points, each one at a distance of 5 and 200 m from the road edge. In total, 26 samples of plant and soil material were collected. The content of metals was determined using ICP-AES method. The content of copper and zinc (trace elements that at the same time are bioelements indispensable for plants and animals) in the grass sward was at deficiency (Cu) or was within the range of optimal values (Zn). All the studied plant samples were characterized by higher than optimal lead content. Excessive cadmium content was found in four samples of the sward, which indicates necessity to exclude that biomass from fodder use. As a rule, the studied soils were characterized by a natural or increased content of heavy metals. Soil pollution with heavy metals occurred in particular spots. As a rule, no significant correlation between the content of studied elements in the sward and soil was proven (only the contents of nickel in the plants and soil were significantly positively correlated).
Author Barbara Filipek-Mazur (FoAE / DoAaECh)
Barbara Filipek-Mazur,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Monika Tabak (FoAE / DoAaECh)
Monika Tabak,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Olga Gorczyca (FoAE / DoAaECh)
Olga Gorczyca,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
Other language title versionsZawartość pierwiastków śladowych w runi łąkowej i glebie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 957 przebiegającej przez Zawoję
Journal seriesEcological Chemistry and Engineering. A, ISSN 1898-6188, (B 11 pkt)
Issue year2013
Vol20
No6
Pages631-641
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishruń łąkowa, gleba, pierwiastki śladowe, zanieczyszczenia komunikacyjne
Keywords in Englishmeadow sward, soil, trace elements, traffic pollution
Abstract in PolishCelem badań było określenie zawartości 5 metali ciężkich (Cu, Zn, Ni, Pb, Cd) w runi łąkowej i glebie pobranych punktowo wzdłuż drogi nr 957 przebiegającej przez Zawoję (województwo małopolskie). Próbki pobrano w 13 punktach, w każdym w odległości 5 i 200 m od skraju jezdni. Łącznie pobrano po 26 próbek materiału roślinnego i glebowego. Zawartość metali oznaczono metodą ICP-AES. W runi trawiastej zawartość metali ciężkich będących równocześnie biopierwiastkami niezbędnymi dla roślin i zwierząt była niedoborowa (Cu) lub mieściła się w zakresie wartości optymalnych (Zn). Wszystkie badane próbki roślinne cechowały się większą od optymalnej zawartością ołowiu. W czterech próbkach runi stwierdzono nadmierną zawartość kadmu, co wskazuje na konieczność wyłączenia tej biomasy z użytkowania paszowego. Badane gleby z reguły cechowały się naturalną lub podwyższoną zawartością metali ciężkich. Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi miało charakter punktowy. Z reguły nie udowodniono istotnej zależności między zawartością badanych pierwiastków w runi i w glebie (jedynie zawartość niklu w roślinach i glebie była istotnie dodatnio skorelowana).
DOIDOI:10.2428/ecea.2013.20(06)58
Internal identifierWRE/2013/72
Languageen angielski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2016-02-27)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?