Problematyka zachowania tradycyjnej zabudowy wiejskiej, świadectwa tożsamości regionalnej na przykładzie Małopolski. Wybrane zagadnienia i problemy

Michał Uruszczak

Abstract

The traditional Polish wooden architecture is disappearing. The causes of this phenomenon are different. However, the biggest threat has been (the disappearance of traditional folk housing has been lasting for decades) and is caused by the factors of the economic and social nature. This thesis deals with issues of the rules of isolating architectural regions characteristic for Malopolska areas. The author made an attempt of a synthetic separation of the features connected with the local wooden architecture. Chosen examples of buildings from the analyzed area were shown, existing in forms of outdoor museums or as an example of a new housing estate which was built based on the traditional design. Both, the first and the second form of protection is very valuable from the point of view of the possibility of passing the constructional tradition of the discussed area to further generations. The conclusions at the end concern both the legislation, which rules have to be elaborated constantly so that the losses of the remaining In situ buildings were as small as possible, and other, just as important problems, from which we should mention: propagation, examination, and cataloguing of folk wooden architecture of Malopolska.
Autor Michał Uruszczak (IŚiG / IŚiG-KGPiAK)
Michał Uruszczak
- Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Inne wersje tytułuIssues of preservation of traditional rural housing, evidences of regional identity, based on the example of Malopolska. Chosen issues and problems
Tytuł czasopisma/seriiInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Rok wydania2013
Tom3
Nr1
Paginacja125-133
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimsztuka ludowa, chałupa, budownictwo drewniane
Słowa kluczowe w języku angielskimfolk art, hut, wooden housin
Streszczenie w języku polskimTradycyjna polska architektura drewniana zanika. Przyczyny tego zjawiska są różne, największe jednak zagrożenie spowodowane było (zanik tradycyjnej zabudowy ludowej trwa od dziesięcioleci) i jest, czynnikami o ekonomicznospołecznym charakterze. Praca podejmuje problematykę zasad wyodrębniania regionów architektonicznych, charakterystycznych dla obszaru Małopolski. Autor podjął próbę syntetycznego wyodrębnienia cech związanych z tutejszą architekturą drewnianą. Ukazano wybrane przykłady obiektów z analizowanego obszaru, istniejące czy to w formie chronionych obiektów w muzeach na wolnym powietrzu, czy jako przykład nowego osiedla, powstałego w oparciu o tradycyjne wzory. Zarówno jedna, jak i druga forma ochrony jest bardzo cenna z punktu widzenia możliwości przekazania następnym pokoleniom tradycji budowlanych omawianego obszaru. Wnioski sformułowane na końcu dotyczą zarówno legislacji, której zasady muszą być stale doprecyzowywane, by straty pozostałych jeszcze In situ obiektów były jak najmniejsze, jak też innych, równie ważnych problemów, z których wymienić należy: propagowanie, badanie, inwentaryzowanie tradycyjnej, ludowej architektury drewnianej Małopolski.
URL http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-4161ce31-c4ba-4775-a4cf-74c18d4c9f47/c/11125.pdf
Identyfikator wewnętrznyWIŚIG/2013/215
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?