Diversity of fungi colonizing and damaging leaves of pontic azalea Azalea pontica

Maria Kowalik

Abstract

The research aimed at verifi cation of fungi species colonizing phyllosphere of pontic azalea Azalea pontica L. and at comparison of the fungi species composition: – in the natural stand in the Kołacznia nature reserve, – in arboretum collections at Bolestraszyce and Rogów. 600 fragments of healthy, infected and fallen leaves of pontic azalea were collected for mycological analyses. The species forming the largest number of colonies identified from the healthy leaves were: A. alternata, Ph. cyclaminis, E. nigrum, Ph. medicaginis and B. cinerea, from infected leaves: A. alternata, E. nigrum, Ph. cyclaminis, S. fi micola, T. viride and A. phaeospermum, whereas: E. nigrum, A. alternata, S. fi micola, Ph. cyclaminis and B. cinerea were isolated from the fallen leaves, which indicates that a majority of fungi persistently colonize the leaves during vegetation period and damage them, which leads to defoliation. Colonization of pontic azalea phyllosphere in arboreta by more numerous fungi colonies and species than under conditions of natural sites evidences their increased pressure in the arboreta environment.
Author Maria Kowalik (FoH / DoPProt)
Maria Kowalik,,
- Department of Plant Protection
Other language title versionsRóżnorodność grzybów zasiedlających i uszkadzających liście azalii pontyjskiej Azalea pontica
Journal seriesActa Mycologica, ISSN 0001-625X, (B 14 pkt)
Issue year2013
Vol48
No2
Pages227-236
Publication size in sheets0.5
Keywords in Englishpontic azalea; arboretum; reserve; health status; leaves
ASJC Classification1110 Plant Science; 1105 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics
Abstract in PolishObserwacje stanu zdrowotnego azalii pontyjskiej Azalea pontica przeprowadzono w 2011 roku na stanowisku naturalnym w rezerwacie Kołacznia, w kolekcji Arboretum i Zakładu Fizjogra-fii w Bolestraszycach oraz w kolekcji Arboretum SGGW w Rogowie. Celem badań była weryfikacja gatunków grzybów zasiedlających fyllosferę azalii pontyjskiej oraz porównanie składu gatunkowego grzybów na naturalnym stanowisku i w arboretach. Analizie mykologicznej poddano liście zdrowe, porażone i opadłe. Stwierdzono, że zbiorowiska grzybów bytujących w fyllosferze azalii pontyjskiej na stanowisku naturalnym i w ar-boretach różniły się składem gatunkowym i liczbą kolonii. Gatunkami wyodrębnionymi w naj-większej liczbie kolonii ze zdrowych liści azalii pontyjskiej były: A. alternata, Ph. cyclaminis, E. nigrum, Ph. medicaginis i B. cinera, z liści porażonych: A. alternata, E. nigrum,Ph. cyclaminis, S. fimicola, T. viride i A. phaeospermum, a z liści opadłych: E. nigrum, A. alternata, S. fimicola, Ph. cyclaminis i B. cinerea, co wskazuje, że większość z nich w okresie wegetacji stale zasiedla liście i uszkadza je, co prowadzi do ich przedwczesnego opadania. Zasiedlenie porażonych liści azalii w arboretach przez porównywalną liczbę kolonii i gatunków grzybów (w tym patogenów), znacznie większą niż w rezerwacie, może świadczyć o wpływie sąsiadujących roślin żywicielskich na ich stan zdrowotny. Kolonizacja fyllosfery azalii pontyjskiej w arboretach w Bolestraszycach i Rogowie przez dużo większą liczbę kolonii i gatunków grzybów, niż w wa-runkach naturalnego stanowiska w Kołacznii, świadczy o wzmożonej presji grzybów w środowiskach arboretów.
DOIDOI:10.5586/am.2013.024
URL https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/am/article/view/2635
Internal identifierWBIO/2013/6
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?