Spring water chemistry in the upper part of the Jaszcze stream in the Gorce National Park (Southern Poland)

Michał Jasik , Stanisław Małek

Abstract

Badania przeprowadzono w latach 2011 i 2012 w górnej części zlewni potoku Jaszcze w Gorczańskim Parku Narodowym. Obszar badań położony jest w południowej części Polski, około 100 km od Krakowa. Próbki wody zostały pobrane ze źródeł w trzech sesjach: podczas topnienia śniegu, sekunda podczas intensywnych opadów deszczu i środek sezonu wegetacyjnego i trzeciej sesji podczas niskiego poziomu wody. Celem było sprawdzenie hipotezy, że chemizm wód źródeł zależy od ilości wody w ekosystemie (trzy sesje pomiarowe) oraz od czynników środowiskowych (skład gatunkowy drzewostanu, gleba). W pobranych próbkach określono przewodność elektrolityczną właściwą, wartość pH wody, stężenia głównych anionów (Cl-, NO3-, SO42-) oraz kationów (NH4+, Na+, K +, Ca2+, Mg2+). Badania potwierdziły znaczące różnice w zawartości NH4+, Na+, Cl-, SO42- i wartości pH między sesjami. Dodatkowo odnotowano różnice w składzie chemicznym wód źródlanych w zależności od drzewostanów i gleb na obszarach alimentacyjnych.W celu aktualizacji istniejących w bazach SILP-u Leśnych Map Numerycznych (LMN), na mapach tych zaznaczono: aktualny przebieg cieków z zaznaczeniem ich charakteru (stały lub okresowy) z podziałem na istniejące i dorysowane na tle podziału powierzchniowego lasu, warstwic, ważniejszych dróg oraz pięter klimatyczno-roślinnych i siedliskowych typów lasu. Obliczono również sumaryczną długość cieków, powierzchnie zlewni oraz powierzchnie wzdłuż ich koryt przyjmując zmienne odległości od koryt zależnie od pięter klimatyczno-roślinnych i wielkości nachylenia zboczy: w reglu górnym 5 m, reglu środkowym 10 m, reglu dolnym 20 m po obu stronach koryta a w obszarze źródliskowym w promieniu 10 m od źródła. Konkretne zalecenia hodowlane dla obszarów źródliskowych i w sąsiedztwie cieków opisano dla każdego piętra klimatyczno-roślinnego.
Author Michał Jasik (FoF / DoFE)
Michał Jasik,,
- Department of Forest Ecology
, Stanisław Małek (FoF / DoFE)
Stanisław Małek,,
- Department of Forest Ecology
Other language title versionsChemizm wód źródeł górnej części potoku Jaszcze w Gorczańskim Parku Narodowym
Pages62-62
Publication size in sheets0.3
Book Pierzgalski Edward, Janek Magdalena (eds.): Woda w środowisku leśnym : IV Międzynarodowa Konferencja "Las i woda" : abstrakty, 2013, Instytut Badawczy Leśnictwa, ISBN 978-83-62830-26-8, 80 p.
Internal identifierWL/17/11
Languageen angielski
Score (nominal)0
Score sourceconferenceIndex
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?