Ocena wpływu dolistnej aplikacji sacharozy, benzynoadeniny i kwasu salicylowego na planowanie i jakość biologiczną szpinaku (Spinacia oleracea L.)

Sylwester Smoleń , Włodzimierz Sady

Abstract

The aim of the study was to compare the effect of foliar application of sucrose, benzyladenine and salicylic acid on yield and nutritional quality of spinach leaves. Spinach is a vegetable with a capability to accumulate high levels of nitrates and oxalates – compounds of negative impact on consumer’s health. Foliar biostimulation of plants can be proposed as an effective method of improving nutritional quality of crop yield. A pot experiment with the cultivation of spinach ‘Spiros F1’ included two-time foliar application of the following solutions: 1./ control (spraying with distilled water), 2./ 2% sucrose, 3./ 5 mg·dm-3 benzyladenine (BA), 4./ 10 mg·dm-3 salicylic acid. When compared to the control and other combinations of the study, foliar application of sucrose contributed to a significant decrease in the content of ascorbic acid, while spraying with BA reduced nitrate(V) accumulation in spinach leaves. No statistically significant influence of tested treatments was found with respect to: yield, plant biomass, antioxidant activity (measured with the use of DPPH) and the content of: dry matter, soluble sugars, phenolic compounds, oxalates, nitrates(III), ammonium ions, free amino acids and total nitrogen in spinach.
Author Sylwester Smoleń (FoH / DoSCaFiH)
Sylwester Smoleń,,
- Department of Soil Cultivation and Fertilization in Horticulture
, Włodzimierz Sady (FoH / DoSCaFiH)
Włodzimierz Sady,,
- Department of Soil Cultivation and Fertilization in Horticulture
Other language title versionsYield and nutritional quality of spinach as affected by foliar application of sucrose, benzyladenine and salicylic acid (Spinacia oleracea L.)
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No20
Pages569-578
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishszpinak, azotany, sacharoza, dokarmianie dolistne, szczawiany
Keywords in Englishspinach, nitrates, sucrose, foliar application, oxalates
Abstract in PolishCelem badań było porównanie wpływu dolistnej aplikacji sacharozy, benzyloadeniny i kwasu salicylowego na wielkość i jakość biologiczną szpinaku. Szpinak jest warzywem wykazującym skłonność do akumulacji dużych ilości azotanów oraz szczawianów, które to związki wpływają niekorzystnie na zdrowie konsumentów. Dużą nadzieję w poprawie jakości biologicznej plonu wiąże się z zabiegiem dolistnej biostymulacji roślin. Badania z uprawą szpinaku ‘Spiros F1 ’ przeprowadzono w doświadczeniu wazonowym, w którym wykonano dwukrotną dolistną aplikację roztworami poszczególnych związków o następujących stężeniach: 1./ kontrola (oprysk wodą destylowaną), 2./ 2% sacharoza, 3./ 5 mg·dm-3 benzyloadenina (BA),4./ 10 mg·dm-3 kwas salicylowy. W stosunku do kontroli oraz pozostałych badanych obiektów dolistna aplikacja sacharozy spowodowała istotne zmniejszenie zawartości kwas askorbinowego, a zastosowanie BA ograniczenie poziomu akumulacji azotanów(V). Nie stwierdzono statystycznie istotnego wpływu zastosowanych w dolistnej aplikacji związków na wielkość plonu, średnią masę roślin, aktywność antywolnorodnikową (DPPH) oraz na zawartość: suchej masy, cukrów rozpuszczalnych, związków fenolowych, szczawianów rozpuszczalnych, azotanów(III), jonów amonowych, wolnych aminokwasów i N – ogółem w szpinaku.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_20_1.pdf
Internal identifierWBIO/2013/45
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?