Zawartość kadmu, ołowiu i cynku w glebach bielicoziemnych Tatrzańskiego Parku Narodowego

Jerzy Wieczorek , Paweł Zadrożny

Abstract

The study included 12 soil profiles with advanced of Tatra podzols with well-formed albic spodic horizons. In majority of the profiles, the highest contents of the analyzed elements were characterized by their organic surface horizons. In general, the contents of Cd, Pb and Zn in albic horizons of analyzed soils was lower than the corresponding spodic horizons. According to the Regulation of Minister of Environment from 9 September 2002 on standards for soil quality and standards of the land [DzU 2002 Nr. 165, poz. 1359] identified the contents of Pb and Zn did not exceed the allowable amount of these elements specified for soils of protected areas. However, in some horizons of the analyzed soils identified Cd content exceeded the permissible amounts of this element, as defined for soils of protected areas.
Author Jerzy Wieczorek (FoAE / DoAaECh)
Jerzy Wieczorek,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Paweł Zadrożny (FoAE / DoSSaSP)
Paweł Zadrożny,,
- Department of Soil Science and Soil Protection
Other language title versionsContent of Cd, Pb and Zn in Podzols Tatra National Park
Journal seriesProceedings of ECOpole, ISSN 1898-617X, (B 9 pkt)
Issue year2013
Vol7
No1, Part 3
Pages421-426
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbielicowanie, metale ciężkie, Tatrzański Park Narodowy
Keywords in Englishpodzolization, heavy metals, Tatra National Park
Abstract in PolishBadaniami objęto 12 profili gleb tatrzańskich z zaawansowanym procesem bielicowania z wyraźnie wykształconymi endopedonami albic i spodic. W większości badanych profili najwyższymi zawartościami analizowanych pierwiastków charakteryzowały się ich powierzchniowe poziomy organiczne. Na ogół zawartość Cd, Pb i Zn w endopedonach albic badanych gleb była niższa od analogicznych w endopedonach spodic. Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów ziemi [DzU 2002, Nr 165, poz. 1359], oznaczone zawartości Pb i Zn nie przekroczyły dopuszczalnych ilości tych pierwiastków określonych dla gleb terenów chronionych. Natomiast w niektórych poziomach badanych gleb oznaczone zawartości Cd przekroczyły dopuszczalne ilości tego pierwiastka, jakie zostały określone dla gleb terenów chronionych.
DOIDOI:10.2429/proc.2013.7(1)057
URL http://tchie.uni.opole.pl/PECO13_1/PECO_2013_1_part3.pdf
Internal identifierWRE/2015/55
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?