Przepławki ryglowe jako element przywrócenia ciągłości korytarza ekologicznego rzek silnie zmienionych

Maciej Wyrębek

Abstract

In the recent decades, due to improper management of river ecosystems adverse effects occurred in riverbeds hydromorphology. Increased water retention and use of hydroelectric rivers, which entails the construction of new hydro power plants requires a new look at the continuity of the river corridor. According to the RDW "heavily modified water body means a body of surface water, the nature of which has been significantly altered as a result of physical alterations by human [...]"[Dyrektywa 2000/60/WE]. The heavily modified water bodies should aim to achieve good ecological potential of waters. It is to be achieved through the construction or reconstruction of water structures to ensure efficient migration and living conditions for fish and other aquatic organisms. The aim of this study is to determine the construction limits of rock fishladders that meet the biological criteria of fish in the Skawa river. Laboratory measurements were carried out on the physical model of rock fishladder. The results of laboratory measurement were used to calculate hydraulic condition within fishladder to determine biological stability of fishes: discharge, velocity of water, water depth and energy dissipation.
Author Maciej Wyrębek (FoEEaLS / DoHEaG)
Maciej Wyrębek,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
Other language title versionsRock fishladder as element of ecological corridor restoration for strongly degradeted rivers
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol3
No1
Pages61-71
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprzepławka ryglowa, stabilność biologiczna ryb, migracje ichtiofauny
Keywords in Englishrock fishladder, biological stability of fish, migration of fishes
Abstract in PolishW ostatnich dziesięcioleciach w wyniku regulacji rzek i przegradzania dolin rzecznych nastąpiły niekorzystne zmiany w hydromorfologi koryt rzecznych [Bartnik, 2006]. Zwiększenie retencji wodnej i wykorzystanie hydroenergetyczne rzek, które pociąga za sobą budowę nowych obiektów hydrotechnicznych wymaga nowego spojrzenia na ciągłość korytarza rzecznego. Zgodnie z RDW „silnie zmieniona część wód oznacza część wód powierzchniowych, których charakter został znacznie zmieniony na skutek fizycznego oddziaływania człowieka [...]" [Dyrektywa 2000/60/WE]. W silnie zmienionych częściach wód należy dążyć do osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego wód. Nastąpić to może poprzez budowę lub przebudowę budowli wodnych w sposób umożliwiający odpowiednie warunki migracji i życia dla ryb i innych organizmów wodnych.Celem pracy jest wyznaczenie dopuszczalnych wymiarów konstrukcji przepławki ryglowej spełniające kryteria biologiczne ryb w zlewni rzeki Skawy. W tym celu zostały przeprowadzone pomiary laboratoryjne na fizycznym modelu przepławki ryglowej. Na podstawie badań modelowych przepławki ryglowej określono warunki stabilności biologicznej: przepływu, prędkości wody, napełnienia i dyssypacji objętościowej.
URL http://www.infraeco.pl/pl/art/a_16903.htm?plik=1345
Internal identifierWIŚIG/2013/117
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?