Sytuacja planistyczna w Polsce – studium porównawcze

Barbara Prus

Abstract

Article presents an analysis of the municipalities in Poland in terms of planning studies performed: study of conditions and directions of spatial management and local development plan. It also studied the costs of preparation or revision of planning documents in different provinces of Poland. The paper analyze the general characteristics of issued positive decisions concerning the location of public purpose investment, also issued decisions of zoning and land development. Study covered the period 2004-2010 based on data of Central Statistical Office derived from questionnaires “Local planning in municipalities”.
Author Barbara Prus (FoEEaLS / DoSPaLA)
Barbara Prus,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
Other language title versionsLocal planning situation in Poland – comparative study
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 5 pkt)
Issue year2012
No2/II
Pages123-135
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishstudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, pokrycie powierzchniowe
Keywords in Englisha study of conditions and directions of spatial management, local development plan, surface coverage
Abstract in PolishOpracowanie prezentuje analizę gmin w Polsce pod kątem sporządzanych opracowań planistycznych w postaci studium uwarunkowań i kierunków zagospo-darowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-nego. Analizie poddano również koszty sporządzenia lub zmiany dokumentów planistycznych w poszczególnych województwach, oraz charakterystykę wydanych pozytywnych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Badaniami objęto lata 2004-2010 opierając się na danych Głównego Urzędu Statystycznego, pochodzą-cych z ankiet „Planowanie przestrzenne w gminach".
URL http://www.infraeco.pl/pl/art/a_16825.htm?plik=1294
Internal identifierWIŚIG/2012/1
Languagepl polski
Score (nominal)5
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?