Impact of atmospheric precipitation on the variability of wastewater discharge from a selected sewage system in Jaworzno

Krzysztof Chmielowski

Abstract

Aim of the study The present paper analyses the influence of atmospheric precipitation on the variability of wastewater discharge from a selected sewerage system located in southern Poland. The research period covered the years 2011–2016. The daily outflows of wastewater from the sewerage system were adopted. Material and methods Precipitation data were obtained from a station located 7 km away from the tested facility (the nearest rainfall measurement station from the tested object) and based on this data, the mean daily precipitation values were determined for the examined period. Subsequently, the research period was divided, according to the amount of precipitation, into 7 basic groups. It was determined whether the mean values of wastewater discharge from the sewerage system in particular groups of rainfall intensity significantly differed from each other. The analysis was carried out using a one-way analysis of variance (ANOVA). The groups of rainfall intensity constituted the factor determining the value of wastewater outflow from the sewage agglomeration. Results and conclusions Based on the results of the research we conducted, actions were proposed aimed at increasing the control of accidental water outflow to the sewerage system. Based on that, operations have been determined, minimizing the inflow of accidental rainwaters to particularly sensitive sections of the sewerage system. Training should be provided for municipalities of the agglomeration, regarding the management of rainwater, so as to stop the inflow as far as possible, in the locations where it may arise.
Author Krzysztof Chmielowski (FoEEaLS / DoSEaWM)
Krzysztof Chmielowski,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
Other language title versionsWpływ opadu atmosferycznego na zmienność odpływu ścieków z wybranej aglomeracji kanalizacyjnej w Jaworznie
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus, [Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus], ISSN 1644-0765, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol18
No2
Pages39-49
Publication size in sheets0.5
Article number4
Keywords in Polishścieki, opad atmosferyczny, oczyszczalnia ścieków, kanalizacja
Keywords in Englishprecipitation, sewage, wastewater treatment plant
Abstract in PolishCel pracy Celem artykułu było określenie wpływu opadu atmosferycznego na zmienności odpływu ścieków z aglomeracji kanalizacyjnej w Jaworznie w Polsce południowej. Okres badań obejmował lata 2011-2016. Do analizy posłużono się dobowymi odpływami ścieków z aglomeracji kanalizacyjnej. Określono podstawowe statystyki opisowe ilości ścieków dopływających do zbiorczej oczyszczalni. Materiał i metody Pozyskano dane opadowe ze stacji oddalonej od o 7 km (najbliższa stacja opadowa od badanego obiektu) i na tej podstawie określono średnie wartości dobowego opadu atmosferycznego dla badanego okresu. Następnie dokonano podziału dób okresu badawczego ze względu na wielkość opadów atmosferycznych na 7 zasadniczych grup. Określono czy średnie wartości odpływu ścieków z aglomeracji kanalizacyjnej w poszczególnych grupach intensywności opadowej w istotny sposób się od siebie różnią. Analiza ta została przeprowadzona z wykorzystaniem jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA. Czynnikiem determinującym wartość odpływu ścieków z aglomeracji kanalizacyjnej były grupy natężenia opadu deszczu. Wyniki i wnioski Na podstawie przeprowadzonych badań zaproponowano dla eksploatatora działania zwiększające kontrolę odpływu wód obcych do systemu kanalizacyjnego, a na tej podstawie działania minimalizujące dopływ wód obcych na odcinkach kanalizacji szczególnie wrażliwych. Należy wprowadzić szkolenia edukacyjne w gminie (aglomeracji) odnośnie zagospodarowania wód opadowych tak aby zatrzymać je w jak największym stopniu w miejscu ich powstawania.
Languageen angielski
File
Impact of atmospheric precipitation on the variability of wastewater discharge from a selected sewage system in Jaworzno 1 003,3 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?