Miejscowe planowanie przestrzenne na przykładzie Krakowa

Barbara Prus

Abstract

Local planning at the municipal level is done through the preparation of planning studies like study of conditions and directions of spatial management and local development plan. These documents form the basis for issuing the so-called location decisions: decision on building and land development and decision on location of a public investment. This work shows the planning situation in Krakow after a year 2003, which came into effect a new law on spatial planning and development. The paper analyzed the percentage of area covered by local plans, part of plans drawn up under the Act of 1994 and 2003, average cost of one hectare of plan preparation, statistics issued positive location decisions. The basis of the analysis consisted of data from the Central Statistical Office of Research PP-1 Spatial planning in the municipality carried out in 2004-2010. The study reports adopted the information in the years 2003-2009 “Krakow in Figures 2010”, as well as information Planning Office of the City of Krakow and Public Information Bulletin.
Author Barbara Prus (FoEEaLS / DoSPaLA)
Barbara Prus,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
Other language title versionsLocal planning study at an example of Krakow
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 5 pkt)
Issue year2012
No3/II
Pages17-30
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishmiejscowe planowanie przestrzenne, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzje lokalizacyjne
Keywords in Englishlocal planning, study of conditions and directions of spatial management, local development plan, location decisions
Abstract in PolishMiejscowe planowanie przestrzenne realizowane jest na poziomie samorządu gminnego poprzez sporządzenie opracowań planistycznych: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Powyższe dokumenty stanowią podstawę wydawania tzw. decyzji lokalizacyjnych: decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Praca ma na celu ukazanie sytuacji planistycznej Krakowa po roku 2003 r., w którym zaczęła obowiązywać nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Analizie poddano odsetek powierzchni objętych planami miejscowymi, udział planów sporządzonych na podstawie ustawy z 1994 r. oraz z 2003 r., średni koszt sporządzenia 1 ha planu, jak również statystyki dotyczące wydawanych pozytywnych decyzji lokalizacyjnych. Podstawę analiz stanowiły dane Głównego Urzędu Statystycznego pochodzące z badań „PP-1 Planowanie przestrzenne w gminie” przeprowadzonych w latach 2004-2010. Do badań przyjęto raporty o stanie miasta Krakowa z lat 2003-2009 „Kraków w liczbach 2010”, jak również informacje Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa oraz Biuletynu Informacji Publicznej.
URL http://www.infraeco.pl/pl/art/a_16603.htm?plik=1184
Internal identifierWiŚiG/2012/2
Languagepl polski
Score (nominal)5
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?