Ocena przydatności warstw tematycznych infrastruktury technicznej dla planowania przestrzennego na poziomie gminy

Tomasz Salata , Katarzyna Swolany

Abstract

The aim of this paper is evaluate of the technical infrastructure layer usefulness in Suloszowa community planning process. Authors was assumed that the layer will allow a thorough analysis of existing community facilities in terms of utilities, identify problem areas and present the offer to potential investors. In the application of the technical infrastructure layer analysis, focuses on networks of underground and overhead infrastructure: water, gas, electricity and telecommunications. Spatial analyzes were performed based on the created layers of spatial information system, that can be used by the municipal administration level in the space management. The utilities network layer allowed to identify community investment offer by analyzing infrastructure net and buildings in the production areas, warehouses and storage facilities. In this article has also included an conclusion for variation of methods used to calculate the density of the network indicators per area unit.
Author Tomasz Salata (FoEEaLS / DoSPaLA)
Tomasz Salata,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
, Katarzyna Swolany (FoEEaLS / DoSPaLA)
Katarzyna Swolany,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
Other language title versionsAssessment of technical infrastructure thematic layer suitability for spatial management at the commune level
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol3
No1
Pages229-241
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishinfrastruktura techniczna, planowanie przestrzenne, SIP, Sułoszowa, wskaźnik gęstości sieci
Keywords in Englishtechnical infrastructure, spatial planning, GIS, Suloszowa commune, network density ratio
Abstract in PolishCelem opracowania jest ocena przydatności warstwy infrastruktury technicznej w planowaniu przestrzennym gminy Sułoszowa. Założono, że warstwa taka umożliwi gminie dokładną analizę istniejących warunków wyposażenia w sieci uzbrojenia terenu, określenie obszarów problemowych oraz przedstawienie oferty dla potencjalnych inwestorów. W trakcie analizy zastosowania warstwy infrastruktury technicznej skupiono się na sieciach infrastruktury podziemnej i napowietrznej: wodnej, gazowej, elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej. Analizy przestrzenne wykonano w oparciu o stworzone warstwy systemu informacji przestrzennej, które mogą zostać wykorzystane przez administrację na poziomie gminy w procesie zarządzania i gospodarowania przestrzenią. Warstwa uzbrojenia terenu pozwoliła również na określenie oferty inwestycyjnej gminy poprzez analizę uzbrojenia oraz istniejącej zabudowy na obszarach terenów produkcyjnych, składów i magazynów. W pracy zawarty został również wniosek o zróżnicowanie metod służących do obliczania wskaźników gęstości sieci na jednostkę obszaru.
URL http://www.infraeco.pl/pl/art/a_16923.htm?plik=1359
Internal identifierWIŚIG/2013/206
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?