Ocena możliwości kształtowania nowego układu działek w procesie scalenia gruntów z wykorzystaniem analizy zdjęć lotniczych na przykładzie powiatu dąbrowskiego

Jarosław Janus , Jarosław Taszakowski

Abstract

Identification of the areas on which the spatial structure parameters are beneficial from the point of view of the desirability of implementing the land consolidation work, constitutes an essential element of object determining process which qualifies for this type of activities. The use in the mentioned process data from the documentation of land registration only, can be a source of mistakes in the areas identification on which it is possible to get the satisfactory effect of land consolidation, because largely its depends on village spatial structure and terrain handicap. This elements aren’t most possible to identification based on mentioned data set. This article presents the proposal a new approach to the evaluation of the land consolidation requirement on rural areas. It suggests to supplement mostly for this purpose used indicator calculated based on data from the documentation of land registration by the immeasurable indicator defined the intensity of the phenomenon which negatively influences on the possibility of shaping the new plot configuration and getting the satisfactory effect of land consolidation. It is proposed to make this kind of analysis based on current aerial photographs of tested areas. This article presents the results of the values determination of proposed indicator for one of the most agriculturally used district in Małopolska Province which is Dąbrowski District.
Author Jarosław Janus (FoEEaLS / DoAGCaP)
Jarosław Janus,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
, Jarosław Taszakowski (FoEEaLS / DoAGCaP)
Jarosław Taszakowski,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
Other language title versionsThe evaluate the possibility of shaping the new plot configuration in the land consolidation process using the analysis of aerial photographs for example the Dabrowski county
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol3
NoII
Pages107-117
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishscalenia gruntów, struktura przestrzenna gruntów
Keywords in Englishland consolidation, spatial structure of land
Abstract in PolishIdentyfikacja obszarów, na których parametry określające strukturę przestrzenną gruntów są korzystne z punktu widzenia celowości realizacji prac scaleniowych, stanowi istotny element procesu wyznaczania obiektów kwalifikujących się do przeprowadzenia tego typu działań. Wykorzystanie we wspomnianym procesie tylko danych z operatu ewidencji gruntów i budynków może być jednak źródłem błędów w identyfikacji obszarów, na których możliwe jest uzyskanie istotnych efektów scalenia gruntów, ponieważ w dużej mierze zależą one od układu przestrzennego wsi oraz występujących utrudnień terenowych. Elementy te nie są najczęściej możliwe do identyfikacji na podstawie analizy wspomnianych zbiorów danych. Prezentowany artykuł przedstawia propozycję nowego podejścia do oceny zapotrzebowania na prace scaleniowe na obszarach wiejskich. Zaproponowano uzupełnienie grupy najczęściej wykorzystywanych do tego celu wskaźników obliczanych na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów, wskaźnikiem niemierzalnym, określającym natężenie zjawisk negatywnie wpływających na możliwość swobodnego kształtowania nowego układu działek oraz uzyskania zadawalających efektów w wyniku przeprowadzenia prac scaleniowych. Proponuje się wykonanie takiej analizy na podstawie aktualnych zdjęć lotniczych rozpatrywanego terenu. W prezentowanym artykule dokonano wyznaczenia wartości proponowanego wskaźnika dla obszaru jednego z intensywnie użytkowanego rolniczo powiatu województwa małopolskiego jakim jest powiat dąbrowski.
URL http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-83aae1c0-8917-4239-a4b2-98ea6a1e0d38/c/09107.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/93
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?