Effect of selected factors on the removal of organic matter in a model of moving bed biofilm reactor

Paulina Śliz , Piotr Bugajski , Karolina Kurek

Abstract

The aim of the study was to determine the impact of selected factors on the reduction of organic pollutants, expressed in BOD5 and CODCr, in wastewater treated in a laboratory scale model of moving bed biofi lm reactor (MBBR). The factors included in the experiment: the degree of fi lling the fl uidized bed with biomass carriers, hydraulic load, and aeration intensity. The tested model of the bioreactor consisted of fi ve independent chambers with diameter D = 0.14 m and height H = 2.0 m, which were fi lled with biomass carriers at 0%, 20%, 40%, 60%, 70% of their active volume. During the test period, hydraulic loads at the level of Qh1 = 0.073 m3·m-2·h-1 and Qh2 = 0.036 m3·m-2·h-1 were applied, which ensured one-day and two-day sewage retention, respectively. The said reactors were subjected to constant aeration at P1 = 3.0 dm3·min-1 and P2 = 5.0 dm3·min-1. The highest effi ciency of the reduction of the analysed indicators was demonstrated by reactors fi lled with carriers in the degree of 40–60%. Based on the statistical analyses (the analyses of the ANOVA variations and the Kruskal-Wallis test) carried out, it was found that the studied factors signifi cantly modifi ed the mutual interaction in the process of reducing BOD5 in treated wastewater of the reactors tested. The signifi cance of the impact of the discussed factors on the values of the studied indicators in treated wastewater depends on mutual interactions between the investigated factors.
Author Paulina Śliz
Paulina Śliz,,
-
, Piotr Bugajski (FoEEaLS / DoSEaWM)
Piotr Bugajski,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
, Karolina Kurek (FoEEaLS / DoSEaWM)
Karolina Kurek,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
Other language title versionsWpływ wybranych czynników na eliminację zanieczyszczeń organicznych w modelowym reaktorze ze złożem ruchomym
Journal seriesArchives of Environmental Protection, ISSN 2083-4772, e-ISSN 2083-4810, [0324-8461], (N/A 100 pkt)
Issue year2019
Vol45
No3
Pages64-71
Publication size in sheets0.5
Keywords in Englishorganic matter removal, domestic wastewater, hydraulic load, moving bed biofi lm reactor
ASJC Classification2300 General Environmental Science
Abstract in PolishCelem badań było określenie wpływu wybranych czynników na zmniejszenie zanieczyszczeń organicznych, wyrażonych wskaźnikami BZT5 i ChZTCr, w ściekach oczyszczanych w modelu reaktora przypływowego ze złożem ruchomym typu MBBR. Czynniki, które uwzględniono w eksperymencie to: stopień wypełnienia złoża nośnikami biomasy, obciążenie hydrauliczne oraz intensywność napowietrzania. Badany model bioreaktora stanowił pięć niezależnych komór o średnicy D = 0,14 m i wysokości H = 2,0 m, które były wypełnione nośnikami biomasy w stopniu: 0%, 20%, 40%, 60%, 70% ich objętości czynnej. W okresie badań zastosowano obciążenia hydrauliczne na poziomie Qh1 = 0,073 m3·m-2·h-1 oraz Qh2 = 0,036 m3·m-2·h-1, co zapewniało odpowiednio jednodobowe oraz dwudobowe zatrzymanie ścieków. Przedmiotowe reaktory poddawane były stałemu napowietrzaniu na poziomie P1 = 3,0 dm3∙min-1 oraz P2 = 5,0 dm3·min-1. Największą skuteczność redukcji analizowanych wskaźników wykazywały reaktory wypełnione kształtkami w stopniu 40–60%. Na podstawie przeprowadzonych analiz statystycznych (analiza wariacji ANOVA oraz test Kruskala-Wallisa) stwierdzono, iż badane czynniki istotnie modyfi kowały wzajemne oddziaływanie na siebie w procesie zmniejszania BZT5 w ściekach oczyszczonych badanych. Istotność wpływu omawianych czynników na wartości badanych wskaźników w ściekach oczyszczonych, zależy od wzajemnych interakcji między badanymi czynnikami.
DOIDOI:10.24425/aep.2019.128642
URL http://journals.pan.pl/Content/112229?format_id=1
Internal identifierWIŚIG/2019/52
Languageen angielski
Score (nominal)100
Score sourcejournalList
Publication indicators WoS Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 1.011; WoS Impact Factor: 2018 = 1.689 (2) - 2018=1.394 (5)
Citation count*
Additional fields
OświadczenieP. Bugajski, K. Kurek - brak afiliacji do jednostki
FinansowaniePaper published as part of the project “Organization of the First International Scientifi c Conference – Ecological and Environmental Engineering”, Kraków, Poland, 26–29 June 2018 – cofounded in accordance with the agreement 783/P-DUN/2018 from fi nancial sources of the Ministry of Science and Higher Education, Republic of Poland, intended for the activities disseminating science.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?