Application of a double layer sand filter with a PUR foams layer in the treatment of domestic sewage with an increased content of ammonia nitrogen

Ewa Dacewicz , Jurík Ľuboš

Abstract

Aim of the study The aim of the study was to determine the possibility of using PUR polyurethane foams as an upper layer of sand filter for the treatment of domestic sewage with an elevated concentration of ammonia nitrogen Material and methods The working of filtration beds factory-filled with a new stiffened filling or with mechanically ground PUR waste was compared. The efficiency of removal of the septic tank pre-treated organic and biogenic compounds as well as of total suspended solids and pathogenic bacteria from sewage with a hydraulic load varying from 31.8 to 229.2 mm3 ∙ mm–2 ∙ d–1 was determined. Results and conclusions It was shown that after ten months of working, polyurethane and sand filters filled in the upper layer with pieces of polyurethane foam in casings, achieved high efficiency of organic substance removal (BOD5 reduction by 88% on average and CODCr by 66%). The use of polyurethane waste in the upper layer of the filter bed made it possible to remove N-NH4 + ions by an average of 78%, whereas single-layer sand filters proved to be equally effective only in the first two stages of the research. It was found that the additional filling of vertical flow filters in the form of PUR foam clipping placed in casings provided favourable conditions for the development of both heterotrophic bacteria and nitrifying bacteria without the need for additional aeration. The applied upper layer of foams in combination with the lower layer of sand allowed for a very high removal of pathogenic bacteria: Escherichia coli on average 98.8%, while coliform bacteria on average 95.0%.
Author Ewa Dacewicz (FoEEaLS / DoSEaWM)
Ewa Dacewicz,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
, Jurík Ľuboš
Jurík Ľuboš,,
-
Other language title versionsZastosowanie dwuwarstwowego filtra piaskowego z warstwą pianek PUR w procesie oczyszczania ścieków bytowych o podwyższonej zawartości azotu amonowego
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus, [Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus], ISSN 1644-0765, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol18
No2
Pages67-81
Publication size in sheets0.7
Article number6
Keywords in Polishpianki poliuretanowe, odpady, filtr piaskowy, oczyszczanie ścieków bytowych
Keywords in Englishpolyurethane foams, wastes, sand filter, domestic sewage treatment
Abstract in PolishCel pracy Celem pracy było określenie możliwości zastosowania pianek poliuretanowych PUR jako górnej warstwy filtra piaskowego do oczyszczania ścieków bytowych, charakteryzujących się podwyższonym stężeniem azotu amonowego. Materiał i metody Porównano pracę złóż filtracyjnych wypełnionych fabrycznie nowym usztywnionym wypełnieniem lub rozdrobnionymi mechanicznie odpadami PUR. Określono skuteczność usuwania ze ścieków wstępnie oczyszczonych w osadniku gnilnym związków organicznych i biogennych oraz zawiesin ogólnych i bakterii patogennych przy obciążeniu hydraulicznym zmieniającym się w zakresie od 31,8 do 229,2 mm3 ∙ mm–2 ∙ d–1. Wyniki i wnioski Wykazano, że po dziesięciu miesiącach pracy, filtry poliuretanowo-piaskowe, wypełnione w górnej warstwie kawałkami pianki poliuretanowej w osłonkach, osiągnęły wysoką skuteczność usuwania substancji organicznej (zmniejszenie BZT5 średnio o 88% i ChZTCr o 66%). Zastosowanie odpadów z poliuretanu w górnej warstwie złoża filtracyjnego pozwoliło na usunięcie jonów N-NH4 + średnio w 78%, podczas gdy jednowarstwowe filtry piaskowe okazały się równie skuteczne tylko w pierwszych dwóch etapach badań. Stwierdzono, że dodatkowe wypełnienie filtrów o przepływie pionowym w postaci ścinek pianki PUR umieszczonych w osłonkach, zapewniły korzystne warunki dla rozwoju zarówno bakterii heterotroficznych, jak i bakterii nitryfikacyjnych bez potrzeby dodatkowego napowietrzania. Zastosowana górna warstwa pianek w połączeniu z dolną warstwą piasku pozwoliła na bardzo wysokie usunięcie bakterii patogennych: Escherichia coli średnio w 98,8%, natomiast bakterii colipodobnych średnio w 95,0%.
Languageen angielski
File
Application of a double layer sand filter with a pur foams layer in the treatment of domestic sewage with an increased content of ammonia nitrogen 2,03 MB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?