Assessment of efficiency of rural sewage treatment plant with bioreactor

Agnieszka Cupak , Krzysztof Chmielowski , Piotr Bugajski , Ewa Dacewicz

Abstract

Research aims The aim of the conducted research was to assess efficiency of sewage treatment in rural areas in a sewage treatment plant with a sequencing batch reactor (SBR). Materials and methods Assessment of effectiveness of wastewater disposal in a treatment plant was carried out using elements of reliability theory. Research covered a period from March 2014 to December 2015. The content of pollution indicators in treated wastewater was compared with limit values included in the Regulation of the Minister of the Environment of November 18, 2014. Reliability analysis was performed for the following pollution indicators: BOD5, CODCr and total suspended solids. Reliability coefficient RF was assumed as a basis for reliability calculations. Next, technological treatment efficiency index (Pso) was calculated. Results and conclusions An analysis of treated wastewater in relation to three tested parameters proved that the treatment plant works properly. Limit values of examined indicators – included in the Regulation (Dz. U. 2014 poz. 1800) – have not been exceeded. Also, all the analysed parameters have shown high percentage of pollutant reduction, ranging between 96% for CODCr and 99% for BOD5. Obtained values of reliability indicators for the analysed treatment plant confirm its good condition.
Author Agnieszka Cupak (FoEEaLS / DoSEaWM)
Agnieszka Cupak,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
, Krzysztof Chmielowski (FoEEaLS / DoSEaWM)
Krzysztof Chmielowski,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
, Piotr Bugajski (FoEEaLS / DoSEaWM)
Piotr Bugajski,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
, Ewa Dacewicz (FoEEaLS / DoSEaWM)
Ewa Dacewicz,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
Other language title versionsOcena skuteczności pracy wiejskiej oczyszczalni ścieków z reaktorem biologicznym
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus, [Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus], ISSN 1644-0765, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol18
No1
Pages137-143
Publication size in sheets0.5
Article number12
Keywords in Polishścieki, oczyszczalnia ścieków, niezawodność
Keywords in Englishsewage, sewage treatment plant, reliability
Abstract in PolishCel pracy Celem przeprowadzonych badań była ocena skuteczności oczyszczania ścieków wiejskich w oczyszczalni z reaktorem o działaniu sekwencyjnym (SBR). Materiał i metody Ocenę efektywności usuwania zanieczyszczeń w oczyszczalni określono przy wykorzystaniu elementów teorii niezawodności. Badania obejmowały okres od marca 2014 do grudnia 2015 roku. Zawartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych porównano z wartościami granicznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku . Analiza niezawodności została przeprowadzona dla następujących wskaźników zanieczyszczeń: BZT5, ChZTCr i zawiesiny ogólnej. Jako podstawę do obliczeń niezawodnościowych przyjęto współczynnik niezawodności WN Następnie obliczono wskaźnik technologicznej sprawności oczyszczania (Pso). Wyniki i wnioski Na podstawie analizy ścieków oczyszczonych, w odniesieniu do badanych trzech parametrów stwierdzono, że analizowana oczyszczalnia pracuje prawidłowo. Zawarte w Rozporządzeniu (Dz. U. 2014 poz. 1800) graniczne wartości badanych wskaźników nie zostały przekroczone. Również w przypadku wszystkich badanych parametrów obserwowano wysoki procent redukcji zanieczyszczeń, który wyniósł od 96% w przypadku ChZTCr, do 99% dla BZT5. Uzyskane wartości wskaźników niezawodności analizowanej oczyszczalni potwierdzają jej bardzo dobre funkcjonowanie.
DOIDOI:10.15576/ASP.FC/2019.18.1.137
URL http://acta.urk.edu.pl/ASSESSMENT-OF-EFFICIENCY-OF-RURAL-SEWAGE-TREATMENT-PLANT-WITH-BIOREACTOR,103059,0,2.html
Internal identifierWIŚIG/2019/44
Languageen angielski
File
Assessment of efficiency of rural sewage treatment plant with bioreactor 556,24 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?