Przychody, koszty i wynik finansowy gospodarki łowieckiej na przykładzie ośrodków hodowli zwierzyny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie w sezonach łowieckich 2006/07-2010/11

Marcin Piszczek , Anna Kożuch , Olga Maj

Abstract

The aim of the research was to state the amount and structure of revenues and expenses, as well as financial result and unitary financial result of hunting economy in chosen forest inspectorates managed by Regional Directorate in Kraków (a part of National Forest Holding “States Forests”) in hunting periods 2006/07-2010/11. The research were conducted in 9 hunting units, managed by 9 forest inspectorates. Total investigated area amounted at 87 189 ha. On the level of the management and individual centres a calculated income of the wildlife management and costs incurred for its leading, including the expenditure recorded in primary and secondary activities, and then determined their structure. As a result was calculated financial result, based on costs and incomes recorded in the primary activities, reduced by expenses on the protection of forest against the game. The financial result of hunting economy in whole researched period was negative. Costs of forest protection against game highly influenced on the value of balance sheet loss. These costs are variable and depended on size of area being reforested and fenced in a given year, as well as winter’s fierceness. The value of revenues had less influence on financial result. Hunting economy in forest inspectorates of Regional Directorate Kraków (National Forest Holding ‘State Forests’) in researched period was not profitable. It is necessary to underline, that wildlife management in forestry is compulsory according to Wildlife Management Act, Forestry Act and Nature Protection Act. The duty of conservation and development of wildlife population rest on forestry managers (forest inspectors) as well as hunting units managers (gamekeepers). The forest farm co- finance wildlife management by conservation and creation suitable biotopes and by incurring extraordinary losses caused by preyed game as well as by incurring extraordinary costs of forest protection against wildlife (e.g. fencing reforested areas).
Author Marcin Piszczek (FoF / DoS)
Marcin Piszczek,,
- Department of Silviculture
, Anna Kożuch (FoF / L-KSHL)
Anna Kożuch,,
-
, Olga Maj (FoF / DoS)
Olga Maj,,
- Department of Silviculture
Other language title versionsRevenues, expenses and financial result of hunting economy on example of hunting units in Regional Directorate Krakow of National Forest Holding 'States Forests' in hunting sesons 2006/07-2010/11
Journal seriesStudia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, ISSN 1509-1414, (B 7 pkt)
Issue year2013
Vol15
No36/3
Pages138-147
Keywords in Polishgospodarka łowiecka, przychody, koszty, wynik finansowy, RDLP Kraków
Keywords in Englishhunting economy, revenues, costs, financial result, Regional Directorate of National Forest Holding in Kraków
Abstract in PolishCelem pracy było określenie wielkości i struktury przychodów oraz kosztów, przychodów, a także wyniku finansowego i jednostkowego wyniku finansowego gospodarki łowieckiej w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny (OHZ) w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Krakowie w sezonach łowieckich 2006/07-2010/11. Badaniami objęto 8 OHZ, zarządzających 9 obwodami łowieckimi o łącznej powierzchni 87 189 ha. Na poziomie dyrekcji i poszczególnych ośrodków zostały obliczone przychody gospodarki łowieckiej oraz koszty ponoszone na jej prowadzenie, z uwzględnieniem nakładów ewidencjonowanych w działalności ubocznej i podstawowej, a następnie okre- ślono ich struktury. W rezultacie został obliczony wynik finansowy w oparciu o koszty i przychody księgowane w działalności ubocznej, pomniejszony o wydatki na ochronę lasu przed zwierzyną Wynik finansowy gospodarki łowieckiej we wszystkich latach badanego okresu był ujemny. Wysokość deficytu zależała w pierwszej kolejności od wysokości kosztów ochrony lasu przed zwierzyną, które są zmienne i zależą od wielkości powierzchni podlegających w danym roku odnowieniu i grodzeni, a także od surowości zim. W 2007 roku przychody były najwyższe, a strata była bardzo zbliżona do odnotowanej w 2006 roku, gdy przychody były najniższe. Gospodarka łowiecka prowadzona przez OHZ PGL LP na terenie RDLP Kraków w sezonach łowieckich 2006/07-2010/11 była nierentowna. Należy jednak podkreślić, że gospodarowanie populacjami zwierzyny łownej i prowadzenie gospodarki łowieckiej zgodnie z obowiązującym prawem jest obligatoryjne. Na zarządcach gospodarstwa leśnego i obwodów łowieckich ciąży obowiązek zachowania i doskonalenia populacji zwierzyny łownej. Gospodarstwo leśne współfinansuje gospodarowanie zwierzyną, poprzez tworzenie biotopów właściwych dla jej występowania i ponoszenie strat z tytułu jej żerowania oraz kosztów ochrony lasu przed zwierzyną. Analizując strukturę kosztów i wyniku finansowego można stwierdzić, że ograniczanie deficytu gospodarki łowieckiej w RDLP Kraków może być dokonane przede wszystkim przez zwiększenie nakładów na zagospodarowanie obwodów łowieckich, co pozwoli zredukować szkody w gospodarstwie leśnym, nakłady na odszkodowania w uprawach rolnych oraz wydatki na ochronę lasu przed zwierzyną.
URL http://cepl.sggw.pl/sim/pdf/sim36_pdf/Piszczek.pdf
Internal identifierWL/11/6
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?