Wpływ nawożenia azotem i siarką na plonowanie oraz skład chemiczny ziarna kukurydzy. Część II. Zawartość azotu i siarki

Barbara Filipek-Mazur , Andrzej Lepiarczyk , Monika Tabak

Abstract

The investigations were conducted as a three-year (2008–2010) field experiment located at the research station of the Department of Agrotechnology and Agricultural Ecology, University of Agriculture in Krakow. The research was carried out to assess chemical composition (the content of nitrogen and sulphur, and the value of N:S ratio) of maize grain fertilized with mineral fertilizers containing nitrogen and sulphur. The experiment comprised 7 treatments in 4 replications. Two fertilizers were examined: a fertilizer containing 26% N in nitrate and ammonium forms as well as 13% S in sulfate form and a fertilizer containing 10% N in ammonium form and 14% S in sulfate form. The reference objects were a non-fertilized object and ammonium nitrate treatment. It was found that the applied fertilizers diversified chemical composition of the maize grain. A tendency for higher nitrogen concentrations in the maize grain fertilized with the fertilizer containing 26% N and 13% S in comparison with the ammonium nitrate and the fertilizer containing 10% N and 14% S was observed over the three-year period of the experiment. Systematic application of the fertilizer containing 26% N and 13% S led to an increase in the sulphur concentration in the maize grain. Also the value of N:S ratio changed. It decreased slightly in the grain from nitrogen and sulphur treatments, which from plant quality point of view should be considered as beneficial, since it approached the optimum value 10–15:1.
Author Barbara Filipek-Mazur (FoAE / DoAaECh)
Barbara Filipek-Mazur,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Andrzej Lepiarczyk (FoAE / DoAaAE)
Andrzej Lepiarczyk,,
- Department of Agrotechnology and Agricultural Ecology
, Monika Tabak (FoAE / DoAaECh)
Monika Tabak,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
Other language title versionsEffect of nitrogen and sulphur fertilization on yield and chemical composition of maize grain part 2. Nitrogen and sulphur content
Journal seriesFragmenta Agronomica, ISSN 0860-4088, (B 12 pkt)
Issue year2013
Vol30
No4
Pages29-35
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkukurydza, nawożenie, azot, siarka
Keywords in Englishmaize, fertilization, nitrogen, sulphur
Abstract in PolishBadania prowadzono w oparciu o 3-letnie (2008–2010) doświadczenie polowe zlokalizowane w stacji badawczej Katedry Agrotechniki i Ekologii Rolniczej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Doświadczenie przeprowadzono w celu oceny składu chemicznego ziarna kukurydzy (zawartości azotu i siarki oraz wartości stosunku N:S) nawożonej nawozami mineralnymi zawierającymi azot i siarkę. Doświadczenie obejmowało 7 obiektów nawozowych w 4 powtórzeniach. Badano dwa nawozy: nawóz zawierający 26% N w formie azotanowej i amonowej oraz 13% S w formie siarczanowej, a także nawóz zawierający 10% N w formie amonowej oraz 14% S w formie siarczanowej. Jako odniesienie zastosowano obiekt nienawożony oraz nawożony saletrą amonową. Kukurydzę zebrano w fazie dojrzałości pełnej ziarna. Stwierdzono, że zastosowane nawożenie różnicowało skład chemiczny ziarna kukurydzy. W trzyletnim okresie badań z reguły większą zawartość azotu stwierdzano w ziarnie kukurydzy nawożonej nawozem zawierającym 26% N i 13% S, w porównaniu do nawożenia saletrą amonową o zawartości 34% N i nawozem zawierającym 10% N i 14% S. Systematyczne nawożenie nawozem zawierającym 26% N i 13% S prowadziło do zwiększenia zawartości siarki w ziarnie kukurydzy. Stwierdzono także zmianę wartości stosunku N:S. Uległa ona niewielkiemu obniżeniu w ziarnie z obiektów nawożonych azotem i siarką, co z punktu widzenia jakości roślin należy uznać za korzystne, ponieważ zbliżyła się ona do wartości optymalnej wynoszącej 10–15:1.
URL http://www.up.poznan.pl/pta/pdf/2013/FA%2030(4)%202013%20Filipek%20Mazur.pdf
Internal identifierWRE/2013/73
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?