Soil enzymatic activity in the impact zone of sulphur compounds emission

Katarzyna Sołek-Podwika

Abstract

Activity of various enzymes is used for the assessing the effect of anthropogenic fsctors on soil microbiological activity. Dehydrogenase activity is considered a measurement of total soil microbiological activity. A crucial element of anthropogenic transformations of the natural environment is acid soil degradation caused by the storage of acid forming substances, such as eg elementary sulphur and atmospheric pollution with its compounds. In Poland the largest areas strongly polluted with sulphur are situated in the Tarnobrzeg Sulphur Basin, where pulverized sulphur (transported by wind from the minefields and places of storage) and the products of its oxidation, such as acid rains or dry deposit have found its way not only to the soils covering the mining area but also to the soils beyond the boundary of the mine area. The research aimed to assess the influence of pollution emitted during the thirty-year-long exploitation of sulphur deposits on the microbiological activity of soils situated in the vicinity of “Grzybow” Sulphur Mine. The investigated soils taken from the areas situated in neighbouring of mine are characterized by low, as a rule below 1, level of degydrogenase activity and acid soil reaction and generally a high share of sulphate sulphur in the total sulphur content. The conducted assessment of the activity of studied enzymes shows, that the pollution of the soil environment around the mine remains on the level which may pose a threat to living organisms. The cause of the considerable decrease of the level of dehydrogenase activity of studied soils may be their acid reaction which is the result of long-term emission of sulphur compounds. In the surface soil layer sulphur is oxidized to sulphuric acid, which cause a strong soil acidification.
Author Katarzyna Sołek-Podwika (FoAE / DoSSaSP)
Katarzyna Sołek-Podwika,,
- Department of Soil Science and Soil Protection
Other language title versionsAktywność enzymatyczna gleb w strefie oddziaływania emisji związków siarki
Journal seriesEcological Chemistry and Engineering. A, ISSN 1898-6188, (B 11 pkt)
Issue year2013
Vol20
No11
Pages1335-1341
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishaktywność dehydrogenaz, gleby kwaśne, kopalnia siarki
Keywords in Englishdehydrogenase activity, acid soils, sulphur mine
Abstract in PolishAktywność różnych enzymów wykorzystuje się do oszacowania wpływu antropogenicznych czynników stresowych na aktywność mikrobiologiczną gleb. Za miarę całkowitej aktywności mikrobiologicznej w glebie uznaje się aktywność dehydrogenaz, których oznaczenie jest często stosowane jako ocena stopnia antropogenicznych przekształceń gleb. Istotnym elementem antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego jest kwasowa degradacja gleb, której przyczyną jest składowanie kwasotwórczych substancji, np. siarki elementarnej i zanieczyszczenie atmosfery jej związkami. W Polsce największe obszary gleb silnie zasiarczonych występują w Tarnobrzeskim Zagłębiu Siarkowym, gdzie rozpylona siarka (transportowana eolicznie z pól górniczych i miejsc składowania) oraz produkty jej utlenienia w postaci kwaśnych deszczy lub suchego opadu dostawała się nie tylko do gleb położonych na terenie kopalń, ale także do gleb znajdujących się poza ich granicami. Celem badań była ocena wpływu zanieczyszczeń emitowanych podczas 30-letniej eksploatacji złóż siarki na aktywność mikrobiologiczną gleb położonych w sąsiedztwie Kopalni Siarki Grzybów. Badane gleby, pobrane z terenów położonych w sąsiedztwie kopalni charakteryzują się niskim, z reguły poniżej jedności, poziomem aktywności dehydrogenaz glebowych oraz kwaśnym odczynem i z reguły wysokim udziałem siarki siarczanowej w zawartości siarki ogółem. Aktywność dehydrogenaz w poziomach powierzchniowych badanych gleb mieściła się w granicach od 0,13 do 1,85 cm3H2kg–1d–1i zmniejszała się wraz ze wzrostem głębokości gleby (w poziomach podpowierzchniowych kształtowała się w zakresie od 0,11 do 0,28 cm3H2kg–1d–1). Przeprowadzone oznaczenia aktywności badanych enzymów wskazują, że wielkość zanieczyszczenia środowiska glebowego wokół kopalni pozostaje na poziomie, który może zagrażać organizmom żywym. Przyczyną znacznego obniżenia poziomu aktywności dehydrogenaz badanych gleb może być ich kwaśny odczyn, który jest wynikiem długoletnich emisji związków siarki. Siarka w powierzchniowej warstwie gleby ulega utlenieniu do kwasu siarkowego, który powoduje silne zakwaszenie gleb. Badane gleby znajdujące się w zasięgu długoletniego oddziaływania otworowej kopalni siarki Grzybów charakteryzowały się wartościami pH w KCl w zakresie od 3,25 do 4,75 i na tej podstawie zostały zaliczone do gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych.
DOIDOI:10.2428/ecea.2013.20(11)121
URL http://tchie.uni.opole.pl/ece_a/A_20_11/Solek-Podwika-Soil_ECE_A_20(11).pdf
Internal identifierWRE/2013/141
Languageen angielski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?