Wpływ lokalizacji specjalnej strefy ekonomicznej na dynamikę rynku nieruchomości gruntowych

Monika Siejka , Marek Ślusarski

Abstract

The Special Economic Zone is a separat e area with preferential terms for launching and operating national and foreign businesses. Entrepreneurs pursuing their business in these areas access a r ange of allowances and exemptions aimed at attracting investors’ capital. Today, the territory of Poland includes 14 Special Economic Zones, all of them substantially contributing to the economic growth of their regions, mostly by developing the assets in place and tapping into unused natural resources with partic ular consideration of sustainability criteria. The lo- cation of Special Economic Zones also br ings measurable benefits to local com- munities in the form of new jobs being created, improved competitiveness of goods and services, and infrastructural developmen t. As facilities such as industrial plants, office venues and storehouses beco me inadequate, it is necessary to pro- cure land to develop new facilities. This paper aims to examine the impac t of the location of Special Economic Zone on the dynamics of the land propert y market. The research conducted shows clearly that the establishment of Speci al Economic Zones within areas under this survey resulted in greater property tr ading volume and higher property prices. This concerns the properties located both within the zones and in their immediate vicinity. Additionally, it was shown that the increase in property trading volume concerns not only the land with industrial use but also residential properties adja- cent to the zone.
Author Monika Siejka (FoEEaLS / DoG)
Monika Siejka,,
- Department of Geodesy
, Marek Ślusarski (FoEEaLS / DoG)
Marek Ślusarski,,
- Department of Geodesy
Other language title versionsThe impact of the location of special economic zone on the dynamics of the land property market
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Issue year2013
No3
Pages105-118
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishrynek nieruchomości, specjalna strefa ekonomiczna, obrót nieruchomościami
Keywords in Englishproperty market, Special Ec onomic Zone, property trading
Abstract in PolishSpecjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) to wyodrębniony obszar na terenie którego obowiązują preferencyjne warunki do zakładania i funkcjonowania firm i przedsiębiorstw tak krajowych jak i zagranicznych. Działalność gospodarcza prowadzona na takim obszarze daje możliwość skorzystania z szeregu ulg i zwol-nień, co zachęca inwestorów do lokowania kapitału w SSE. Obecnie na terytorium Polski funkcjonuje 14 specjalnych stref ekonomicznych, które istotnie przyczyniają się do rozwoju gospodarczego danego regionu, między innymi poprzez zagospodarowanie istniejącego majątku, jak również wykorzystanie niezagospo-darowanych zasobów naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem zasad równo-wagi ekologicznej. Usytuowanie SSE przynosi także wymierne korzyści dla lokalnej społeczności, bowiem powstają nowe miejsca pracy, wzrasta konkurencyjność wyrobów i usług, a także następuje rozwój infrastruktury. Często istniejące zaplecze techniczne w postaci obiektów przemysłowych, biurowych czy magazynowych okazuje się niewystarczające wobec czego zachodzi potrzeba pozyskania terenu pod nowe inwestycje [Ministerstwo Gospodarki, 2009]. Celem pracy jest badanie wpływu lokalizacji SSE na dynamikę rynku nie-ruchomości gruntowych. Przeprowadzone badania wykazały jednoznacznie, że na analizowanych obszarach ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej przyczyniło się zarówno do wzrostu obrotu jak i cen nieruchomości. Sytuacja ta dotyczy nieruchomości zlokalizowanych w strefie jak i w terenach bezpośrednio z nią sąsiadujących. Do-datkowo okazało się, że wzrost obrotu nieruchomościami obejmuje nie tylko tereny o funkcji przemysłowej, ale także tereny mieszkaniowe zlokalizowane w sąsiedztwie strefy.
URL http://www.infraeco.pl/pl/art/a_17069.htm?plik=1419
Internal identifierWIŚIG/2013/79
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?