The content of pigments in leaves of spinach and susceptibility of cultivares to black bean aphid (Aphis fabae Scop.) invasion

Irena Łuczak, prof. UR , Maria Gawęda , Izabela Zdrójkowska

Abstract

The differences in the content of green (chlorophyll a + b) and yellow-orange (carotenoids) pigments in the leaves of 7 cultivars of spinach (Spinacia oleracea L.) and New Zealand spinach (Tetragona expansa Murr.) and their effect on black bean aphid (Aphis fabae Scop.) invasion were investigated in 2007 and 2008. In both years, the largest numbers of total aphids and colonies were observed on the cultivar Olbrzym Zimowy, whereas, the fewest ones – on Tetragona expansa. The high percentages of plants infested by total aphids and winged migrants, and the largest numbers of winged aphids were found on two cultivars: Matador and Markiza. The cultivar Matador was characterised by the highest yellow-orange pigments content in leaves and the highest ratio of these pigments to green ones. In both years, on the cultivar Spiros F1, small numbers of aphids and small percentages of infested plants were observed. The cultivar Spiros F1 was characterized by the lowest content of pigments (chlorophyll a + b, carotenoids) in leaves. The influence of yellow-orange pigments on the A. fabae invasion was confirmed by the statistically significant and positive correlation coefficients between the carotenoids to chlorophyll (a + b) ratio and the number of winged aphids and colonies, and also the percentages of infested plants by total aphids and winged migrants.
Author Irena Łuczak, prof. UR (FoH / DoPProt)
Irena Łuczak, prof. UR,,
- Department of Plant Protection
, Maria Gawęda (FoH / DoVaMPla)
Maria Gawęda,,
- Department of Vegetable and Medicinal Plants
, Izabela Zdrójkowska (FoH / DoPProt)
Izabela Zdrójkowska,,
- Department of Plant Protection
Other language title versionsPoziom barwników w liściach szpinaku a podatność odmian na zasiedlenie przez mszycę burakową (Aphis fabae Scop.)
Journal seriesProgress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, ISSN 1427-4337, [2084-4883], (B 12 pkt)
Issue year2013
Vol53
No1
Pages52-58
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishodmiany; chlorofil a i b; karotenoidy; zasiedlanie
Keywords in EnglishAphis fabae; Spinacia oleracea; cultivars; Tetragona expansa; chlorophyll a and b; carotenoids; invasion
Abstract in PolishW latach 2007 i 2008 badano różnice w zawartości barwników zielonych (chlorofil a + b) i żółtopomarańczowych (karotenoidy) w liściach 7 odmian szpinaku warzywnego (Spinacia oleracea L.) i szpinaku nowozelandzkiego (Tetragona expansa Murr.) oraz ich wpływ na zasiedlanie mszycy burakowej (Aphis fabae Scop.). W obydwu latach badań największe liczby wszystkich mszyc i kolonii były obserwowane na odmianie Olbrzym Zimowy, a najmniejsze – na Tetragona expansa. Wysokie procenty zasiedlanych roślin przez mszyce ogółem i uskrzydlone migrantki oraz największe liczby uskrzydlonych mszyc zostały wykazane na 2 odmianach: Matador i Markiza. Odmiana Matador charakteryzowała się najwyższą zawartością żółtopomarańczowych barwników w liściach i najwyższym wzajemnym stosunkiem tych barwników do barwników zielonych. W obydwu latach badań na odmianie Spiros F1 obserwowano małe liczebności mszycy i niskie procenty zasiedlanych roślin. Odmiana Spiros F1 charakteryzowała się najniższą zawartością barwników w liściach (chlorofil a + b, karotenoidy). Wpływ barwników żółtopomarańczowych na A. fabae potwierdziły statystycznie istotne i dodatnie współczynniki korelacji między wzajemnym stosunkiem karotenoidów do chlorofilu (a + b) a liczbą uskrzydlonych mszyc i kolonii oraz procentem roślin zasiedlonych przez mszyce ogółem i uskrzydlone migrantki.
URL http://www.progress.plantprotection.pl/download.php?ma_id=808
Internal identifierWBIO/2013/26
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?