Wybrane zbiorowiska łąkowe terenu Lainzer Tiegarten usytuowanego na obrzezach Wiednia

Kamila Musiał , Beata Grygierzec

Abstract

The research was carried out in the selected area of Lainzer Tiergarten, large terrain of city park, located on the boundaries of Vienna, with meadows covering about 20% of all its area. Physiographically it belongs to the eastern massif of the Alps and is located in the south – western part of Vienna on the big acreage of about 2,5 thousands hectares. Lainzer Tiergarten is a part of Natura 2000 network and is a terrain with high and urgent need for optimum management plans, as many interesting and rare plant species occur in that area. The study was conducted in 2012 (June to August) and included 35 phytosociological releves, done by the Braun – Blanquet method. They encompassed two associations: Festuco – Trisetetum and Holco – Brometum and two alliances: Molinion and Magnocaricion. The aim of the study was an appraisal of the floristic diversity of vascular plants, especially including rare species in selected parts of those meadows. As a result, the area was classified as floristically diversified, rich in interesting meadow species (145). There were 27 rare species, 3 of which are protected by the law. The most abundant in species was Holco – Brometum (80 species), with the biggest mean number of species in releves (30).
Author Kamila Musiał (FoAaE / IoPP)
Kamila Musiał,,
- Institute of Plant Production
, Beata Grygierzec (FoAE / IoPP)
Beata Grygierzec,,
- Institute of Plant Production
Other language title versionsSelected meadow communities of the Lainzer Tiergarten area situated on the boundaries of Vienna
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No18
Pages253-261
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzbiorowiska łąkowe, różnorodność florystyczna, gatunki rzadkie
Keywords in Englishmeadow communities, floristic diversity, rare species
Abstract in PolishBadania dotyczyły inwentaryzacji florystycznej wybranych zbiorowisk łąkowych obszaru Lainzer Tiergarten, parku znajdującego się na obrzeżach Wiednia. Fizjograficznie obszar ten jest zaliczany do wschodniego brzegu masywu Alp, mieści się on w całości w peryferyjnej, południowo – zachodniej części miasta Wiednia i obejmuje powierzchnię około 2,5 tysiąca hektarów. Zbiorowiska łąkowe stanowią tam około 20% całości terenu. Lainzer Tiergarten jest obszarem objętym programem Natura 2000, stanowiąc miejsce występowania wielu interesujących i rzadkich gatunków roślin naczyniowych. Badania prowadzone były od czerwca do sierpnia w 2012 roku i polegały na wykonaniu 35 zdjęć fitosocjologicznych metodą Braun – Blanqueta. Objęły one zbiorowiska zaklasyfikowane pod względem fitosocjologicznym jako: Festuco – Trisetetum, Holco – Brometum, Molinion i Magnocaricion. Celem badań było określenie różnorodności gatunkowej roślin naczyniowych, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rzadkich. W wyniku badań zanotowano 145 gatunków roślin naczyniowych, w tym 27 rzadkich. Trzy gatunki z tego terenu były objęte ochroną ścisłą. Najbogatszy florystycznie był zespół Holco – Brometum, w obrębie którego występowało w sumie 80 gatunków, jak również stwierdzono tutaj najwięcej gatunków (średnio) w pojedynczym zdjęciu fitosocjologicznym (30).
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_1.pdf
Internal identifierWRE/2013/211
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?