Selected physicochemical properties of tested wastes from combined heat and power plants with regards to their potential applications

Katarzyna Kamińska , Agnieszka Policht-Latawiec

Abstract

Presented investigations aimed at gaining knowledge about fly ashes and ash-slags from the thermal power plants in Skawina, Wrocław and Kraków in respect of their geotechnical parameters and content of some heavy metals in view of their potential utilization. Investigated were fly ashes from the thermal power plants (EC) from Skawina and Kraków, and ash-slags from the thermal power plant in Wrocław. Ashes from the „Skawina” power plant were collected from the discharge from the electrofilters from two final discharge funnels, in Kraków – from the 1.5 m deep settlement tank in Nowa Huta, whereas ash-slags in Wrocław were collected from the depth of 0–0.3 m of the 10-year-old landfill located in Siechnica. The furnace wastes were characterized on the basis of the Regulation of the Minister of the Natural Environment on soil quality standards and earth quality standards of 9 September 2002. The ashes were also assessed in the paper according to the criteria stated by the State Inspectorate for the Environmental Protection and the Institute of Soil Science and Plant Cultivation in Puławy. In compliance with the Regulation of the Minister of Natural Environment (2002), furnace wastes, due to their concentrations of zinc and nickel, and lead in case of thermal power plant in Skawina, were classified to group B, i.e. arable lands with some restrictions. Values of the other heavy metal concentrations did not exceed the allowable level determined for the waste from group A, i.e. grounds in the protected areas. On the basis of the criterion established by the State Inspectorate of the Environmental Protection and the Institute of Soil Science and Plant Cultivation in Puławy it was established that the studied wastes corresponded to I degree of pollution due to their content of zinc and nickel, so they may be used under all field crops for full agronomic use, except the crops for manufacturing food with exceptionally low content of elements and harmful substances. The other studied element concentrations did not exceed value permissible for 0 level determined for horticultural and agronomic crops, particularly for crops meant for children’s and infants’ consumption.
Author Katarzyna Kamińska (FoEEaLS / DoHEaG)
Katarzyna Kamińska,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
, Agnieszka Policht-Latawiec (FoEEaLS / DoLRaED)
Agnieszka Policht-Latawiec,,
- Department of Land Reclamation and Environmental Development
Other language title versionsWybrane właściwości fizykochemiczne badanych odpadów z elektrociepłowni w aspekcie możliwości ich wykorzystania
Journal seriesTeka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, ISSN 1733-4233, (B 8 pkt)
Issue year2013
No10
Pages143-152
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpopioły lotne, popioło-żużle, zawartość metali cięzkich
Keywords in Englishfurnace waste, fly, ashes, ash-slags
Abstract in PolishCelem prezentowanych badań było scharakteryzowanie popiołów lotnych i popioło-żużli z Elektrociepłowni ze Skawiny, Wrocławia i Krakowa ze względu na właściwości geotechniczne oraz zawartość niektórych metali ciężkich w aspekcie możliwości ich wykorzystania. Ocenę odpadów paleniskowych dokonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2001 roku w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. W pracy dokonano również oceny popiołów według kryterium określonego przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska i Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska odpady paleniskowe ze względu na zawartości cynku i niklu oraz ołowiu w przypadku EC Skawina zostały zaliczone do grupy B, czyli gruntów wykorzystywanych jako użytki rolne z pewnymi ograniczeniami. Wartości pozostałych metali ciężkich nie przekraczały dopuszczalnego poziomu określonego dla osadów z grupy A, czyli gruntów na obszarach chronionych. Na podstawie kryterium Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska i Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach stwierdzono, że badane odpady odpowiadały I stopniowi zanieczyszczenia z powodu zawartości cynku, niklu oraz miedzi i mogą być przeznaczone pod wszystkie uprawy polowe do pełnego użytkowania rolniczego, z wyłączeniem upraw roślin do produkcji żywności o szczególnie małej zawartości pierwiastków i substancji szkodliwych. Wartości pozostałych pierwiastków nie przekroczyły dopuszczalnych dla 0 stopnia określonego dla upraw ogrodniczych i rolniczych, przede wszystkim pod uprawy roślin przeznaczonych do spożycia dla dzieci i niemowląt.
URL http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TOchr10/Kaminska.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/53
Languageen angielski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?