Habitat conditions and diversity of flora based on transitional peat bog in Bledow on the Silesian Upland

Paweł Nicia , Agnieszka Błońska , Romualda Bejger , Paweł Zadrożny

Abstract

Presented research focused on determining the characteristics of soils, waters and vegetation covering a transitional peat bog in Bledow and potential hazards which might cause its degradation. Four soil pits were made for this purpose and piezometers were installed in their immediate vicinity. It allowed investigation of physical and chemical properties of this habitat waters. Diversity of the peat bog vegetation was determined on the basis of 17 phytosociological relevés made by Braun-Blanquet’s method. The results demonstrated that the analysed peat bog is at the accumulation phase and the main factor shaping the habitat conditions in the peat bog itself and on its edge was high groundwater level. On the other hand, the feeding water and its level affected chemical and physical properties of the analysed peat bog soils. Low value of the studied peat bog water mineralisation and low share of calcium and magnesium ions in the mineralisation influenced low pH values and low degree of base cation saturation, which has been reflected in the floristic composition of the peat bog. In conditions of high moisture content, a process of organic matter accumulation was taking place in the surface horizons, whereas on the peat bog and on its edge an apparent soil and vegetation zonation was visible. On the edge of the peat bog trees encroaching into Sphagno recurvi-Eriophoretum angustifolii peat bog patches was observed on semi-hydrogenic soils and disappearance of species of the Scheuchzerio-Caricetea nigrae class. It was found that disturbance of natural water relationships poses the most serious potential hazard to the analysed peat bog.
Author Paweł Nicia (FoAE / DoSSaSP)
Paweł Nicia,,
- Department of Soil Science and Soil Protection
, Agnieszka Błońska
Agnieszka Błońska,,
-
, Romualda Bejger
Romualda Bejger,,
-
, Paweł Zadrożny (FoAE / DoSSaSP)
Paweł Zadrożny,,
- Department of Soil Science and Soil Protection
Other language title versionsWarunki siedliskowe a zróżnicowanie roślinności na przykładzie torfowiska przejściowego w Błędowie (Wyżyna Śląska)
Journal seriesEcological Chemistry and Engineering. A, ISSN 1898-6188, (B 11 pkt)
Issue year2013
Vol20
No9
Pages1039-1047
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishtorfowiska przejściowe, gleby hydrogeniczne, Błędów
Keywords in Englishtransitional peat bog, hydromorphic soils, Bledow
Abstract in PolishBadania dotyczyły określenia charakterystyki gleb, wód oraz roślinności porastającej torfowisko przejściowe w miejscowości Błędów oraz potencjalnych zagrożeń, mogących spowodować jego degradację. W tym celu wykonano 4 odkrywki glebowe, a w ich bezpośrednim sąsiedztwie zainstalowano piezometry. Umożliwiło to zbadanie właściwości fizycznych i chemicznych wód tego siedliska. Zróżnicowanie roślinności torfowiska określono na podstawie 17 zdjęć fitosocjologicznych wykonanych metodą Braun-Blanqueta. Wyniki badań dowiodły, że badane torfowisko znajduje się w fazie akumulacji, a głównym czynnikiem kształtującym warunki siedliskowe w samym torfowisku, jak i jego okrajku był 1046 Paweł Nicia et al wysoki poziom wód gruntowych. Z kolei woda zasilająca oraz jej poziom kształtowały właściwości chemiczne i fizyczne gleb badanego torfowiska. Niska wartość mineralizacji wód badanego torfowiska oraz mały udział w mineralizacji jonów wapnia i magnezu były przyczyną małych wartości pH oraz niskiego stopnia wysycenia kompleksu sorpcyjnego badanych gleb kationami o charakterze zasadowym, co znajduje odzwierciedlenie w składzie florystycznym torfowiska. W warunkach dużego uwilgotnienia w poziomach powierzchniowych zachodził proces akumulacji materii organicznej, a na torfowisku oraz jego okrajku stwierdzono wyraźną strefowość gleb i roślinności. W okrajkach torfowiska, na glebach semihydrogenicznych obserwowano wkraczanie drzew i krzewów w płaty mszaru Sphagno recurvi-Eriophorertum angustifolii i zanikanie gatunków klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae. Stwierdzono, że największe potencjalne zagrożenie badanego torfowiska stanowi naruszenie naturalnych stosunków wodnych.
DOIDOI:10.2428/ecea.2013.20(09)095
URL http://tchie.uni.opole.pl/ece_a/A_20_9/Nicia-Habitat_ECE_A_20(9).pdf
Internal identifierWRE/2013/140
Languageen angielski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?