Biologiczna ocena polyversum wp stosowanego do ochrony cebuli przed różową zgnilizną korzeni (Pyrenochaeta terrestris (Hansen) Gorenz, Walker et Larson)

Stanisław Mazur , Jacek Nawrocki , Edward Kunicki, prof. UR

Abstract

A two-year field study evaluated the effect of onion dressing to infection by pink rot (Pyrenochaeta terrestris (Hans.) Gorenz, Walker, and Larson. Onions variety Stuttgarter dressed with a biological agent Polyver-sum WP at a dose 0,05% during 15 minutes and after 30 days the plants were sprayed with the same product. Comparative combination were bulbs dressed ZNT 75 DS / WS at a dose 5 g/kg. Control bulbs were not protection. During the first year of the study demonstrated no statistically significant differences between protected and control combinations, they control plants were more strongly inaffected, what was indicated by the value of infestation index. Results from second year, suggest a slight infestation of plants in the protected plots. Stronger infestation was significantly higher in the control plots. There was also observed that no dressing received a higher percentage of onion roots with symptoms of the disease. During this study assessed the impact of used protection treatments on the yield in various combinations. In first year, there was no statistically significant difference between various combinations of experience, but there was a trend yield increases in combination, where onions dressed with Polyversum WP. During the second year Polyversum WP used to onion bulbs dressing, contributed to yield increase in statistically significantly in relation to other combinations of experience
Author Stanisław Mazur (FoH / DoPProt)
Stanisław Mazur,,
- Department of Plant Protection
, Jacek Nawrocki (FoH / DoPProt)
Jacek Nawrocki,,
- Department of Plant Protection
, Edward Kunicki, prof. UR (FoH / DoVaMPla)
Edward Kunicki, prof. UR,,
- Department of Vegetable and Medicinal Plants
Other language title versionsBiological activity of polyversum wp used to proteect against a pink onion root rot (Hansen) Gorenz, Walker et Larson)
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No20
Pages465-471
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishróżowa zgnilizna cebuli, zaprawianie, Pythium oligandrum
Keywords in Englishpink onion root rot, dressing, Pythium oligandrum
Abstract in PolishW dwuletnich badaniach polowych oceniano wpływ zaprawiania cebuli na porażenie przez różową zgniliznę (Pyrenochaeta terrestris (Hans.) Gorenz, Walker, and Larson. Cebulę dymkę odmiany Stuttgarter bezpośrednio przed wysadzeniem zaprawiano preparatem biologicznym Polyversum WP (s.cz. 106 oospor Pythium oligandrum w 1 g preparatu) w stężeniu 0,05% przez 15 minut, po 30 dniach również opryskiwano rośliny tym samym preparatem. W kombinacji porównawczej zastosowano do zaprawiania dymki Zaprawę Nasienną T 75 DS/WS (s.cz. 75% tiuram) w dawce 5 g/kg cebul. Kontrolę stanowiła dymka nie zaprawiana. W pierwszym roku badań nie udowodniono statystycznie istotnych różnic pomiędzy kombinacjami chronionymi a kontrolą, to jednak rośliny kontrolne były silniej porażone, na co wskazują wyższe wartości indeksów porażenia. Podczas analiz przeprowadzonych w drugim roku stwierdzono niewielkie porażenie roślin na poletkach chronionych. Silniejsze porażenie, istotnie wyższe, wystąpiło na poletkach kontrolnych. Zaobserwowano również, że brak zaprawiania wpłynął na większy procent korzeni z objawami choroby. Oceniano również wpływ stosowanych zabiegów ochrony na wielkość plonu w poszczególnych kombinacjach. W pierwszym roku nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic między poszczególnymi kombinacjami doświadczenia, jednak zaobserwowano tendencję zwyżki plonu w kombinacji, gdzie cebule zaprawiano Polyversum WP. W drugim roku zastosowany do zaprawiania cebuli Polyversum WP wpłynął na zwyżkę plonu w stopniu statystycznie istotnym w odniesieniu do pozostałych kombinacji doświadczenia.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_20_1.pdf
Internal identifierWBIO/2013/10
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
OświadczeniaStanisław Mazur, Jacek Nawrocki, Edward Kunicki.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?